g-force measurements

g-force measurements teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-force measurements g kuvvet ölçümleri

g-force measurements terimi için benzer kelimeler ve anlamları

coming into force or the continuance in force yürürlüğe girme veya yürürlükte kalma
majestic heights of meeting physical force with soul force. fiziksel güçle ruh gücü ile buluşmanın görkemli yükseklikleri.
take measurements ölçüm almak
field measurements alan ölçümleri
surface measurements yüzey ölçümleri
laboratory measurements laboratuvar ölçümleri
body measurements vücut ölçüleri
taking measurements ölçüm almak
imperial measurements emperyal ölçümler
make measurements ölçüm yapmak
physical measurements fiziksel ölçümler
dimensional measurements boyutsal ölçümler
replicate measurements tekrarlanan ölçümler
quantitative measurements kantitatif ölçümler
measurements taken alınan ölçümler
perform measurements ölçüm yapmak
electrical measurements elektriksel ölçümler
measurements made yapılan ölçümler
satellite measurements uydu ölçümleri
careful measurements dikkatli ölçümler
measurements of success başarı ölçümleri
set of measurements ölçüm seti
ground measurements zemin ölçümleri
making measurements ölçümler yapmak
national council on radiation protection and measurements radyasyondan korunma ve ölçümler ulusal konseyi
repeated measurements tekrarlanan ölçümler
survey measurements anket ölçümleri
further measurements daha fazla ölçüm
safety measurements güvenlik ölçümleri
basic measurements temel ölçümler
vital sign measurements yaşamsal belirti ölçümleri
fair value measurements and disclosures gerçeğe uygun değer ölçümleri ve açıklamalar
measurements for için ölçümler
tests and measurements testler ve ölçümler
extensive measurements kapsamlı ölçümler
light measurements ışık ölçümleri
follow-up measurements takip ölçümleri
gps measurements gps ölçümleri
anthropometric measurements antropometrik ölçümler
approximate measurements yaklaşık ölçümler
in situ measurements yerinde ölçümler
heart rate measurements kalp atış hızı ölçümleri
audiometry measurements odyometri ölçümleri
weights and measurements ağırlıklar ve ölçüler
longitudinal measurements boyuna ölçümler
measurements executed yapılan ölçümler
experimental measurements deneysel ölçümler
sets of measurements ölçüm setleri
width measurements genişlik ölçümleri
quality control measurements kalite kontrol ölçümleri