l get dressed

l get dressed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l get dressed giyinirim

l get dressed terimi için benzer kelimeler ve anlamları

to get dressed dressed giyinmek
get dressed giyinmek
i get dressed giyindim
then i get dressed sonra giyinirim
you get dressed giyindin
get dressed for giyinmek
i get dressed every day her gün giyinirim
i need to get dressed up giyinmem gerek
she get dressed giyindi
we get dressed giyiniriz
get dressed with giyinmek
and get dressed ve üstünü giyin
i dressed get giyindim olsun
i should get dressed giyinmeliyim
i have to get dressed giyinmeliyim
you can get dressed giyinebilirsin
get her dressed giydir
i get dressed in h+the morning sabah saatlerinde sabahları giyinirim
get dressed after sonra giyinmek
start to get dressed giyinmeye başla
all-dressed tüm giyimli
dressed to kill öldürmek için giyinmiş
dressed to the nines dokuzlara giyinmiş
half-dressed yarı çıplak
well-dressed iyi giyimli
well dressed iyi giyimli
getting dressed kıyafet giymek
smartly dressed akıllıca giyinmiş
all dressed up tümü giyinmiş
dressed down giyinmiş
gets dressed giysilerini giyiyor
fully dressed tamamen giyinmiş
dressed with ile giyinmiş
got dressed giyindi
neatly dressed özenle giyinmiş
dressed stone giyinmiş taş
casually dressed kayıtsızca giyinmiş
dressed weight giyinmiş ağırlık
dressed in black siyah giyimli
be dressed to kill öldürmek için giyinmek
best dressed en iyi giyimli
badly dressed kötü giyimli
i got dressed giyindim
properly dressed düzgün giyimli
dressed out giyinmiş
scantily dressed yetersiz giyinmiş
be dressed giyinmek
dressed fish giyinmiş balık
dressed like gibi giyinmiş
nicely dressed güzel giyimli