n its custody.

n its custody. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n its custody. n gözaltında.

n its custody. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in its custody gözaltında
keep in its custody gözaltında tutmak
under its custody gözaltında
remains in its custody gözaltında kalır
due to its its, its onun yüzünden
child custody çocuk velayeti
child-custody çocuk velayeti
custody gözaltı
joint custody ortak velayet
protective custody ihtiyati tutuklama
sole custody tek gözaltı
youth custody gençlik velayeti
youth custody centre gençlik velayeti merkezi
chain of custody gözaltı zinciri
in custody gözaltında
in my custody benim gözetimimde
safe custody güvenli gözaltı
taken into custody gözaltına alındı
take into custody gözaltına almak
custody account velayet hesabı
physical custody fiziksel gözaltı
police custody polis velayeti
custody transfer gözaltı transferi
remanded in custody gözaltında tutuldu
remand in custody tutuklu yargılanmak
held in custody gözaltında tutuldu
legal custody yasal velayet
full custody tam velayet
custody agreement velayet sözleşmesi
custody officer velayet memuru
joint legal custody ortak yasal gözaltı
release from custody gözaltından alınma
under custody gözaltında
take custody gözaltına almak
care and custody bakım ve velayet
hold in custody gözaltında tutmak
custody suite saklama odası
custody order velayet emri
uniform child custody jurisdiction and enforcement act tek tip çocuk velayeti yargı yetkisi ve uygulama kanunu
custody fees velayet ücretleri
immediate custody acil gözaltı
custody battle velayet savaşı
custody record velayet kaydı
in police custody gözaltında
grant custody vesayet
custody services saklama hizmetleri
lawful custody yasal velayet
kept in custody gözaltında tutuldu
primary custody birincil velayet
remain in custody gözaltında kalmak