n hazardous to the environment

n hazardous to the environment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n hazardous to the environment n çevre için tehlikeli

n hazardous to the environment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hazardous and non-hazardous waste tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıklar
hazardous and non hazardous tehlikeli ve tehlikesiz
hazardous and non-hazardous industrial waste tehlikeli ve tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar
hazardous environment tehlikeli çevre
hazardous to the aquatic environment sucul çevre için tehlikeli
hazardous for the environment çevre için tehlikeli
harsh and hazardous environment sert ve tehlikeli ortam
hazardous tehlikeli
hazardous waste tehlikeli atık
hazardous materials tehlikeli maddeler
hazardous decomposition products tehlikeli atık
hazardous substances tehlikeli maddeler
non-hazardous tehlikesiz
hazardous polymerization tehlikeli polimerizasyon
hazardous chemicals tehlikeli kimyasallar
hazardous area tehlikeli bölge
hazardous combustion products tehlikeli yanma ürünleri
hazardous conditions tehlikeli koşullar
hazardous goods tehlikeli mallar
potentially hazardous potansiyel olarak tehlikeli
hazardous voltage tehlikeli voltaj
hazardous locations tehlikeli yerler
restriction of hazardous substances tehlikeli maddelerin kısıtlanması
hazardous energy tehlikeli enerji
hazardous air pollutants tehlikeli hava kirleticiler
hazardous ingredients tehlikeli maddeler
hazardous decomposition tehlikeli ayrışma
workplace hazardous materials information system işyerinde tehlikeli madde bilgi sistemi
hazardous components tehlikeli bileşenler
hazardous situation tehlikeli durum
hazardous waste disposal tehlikeli atık imhası
non-hazardous waste tehlikeli olmayan atık
environmentally hazardous çevreye zararlı
hazardous properties tehlikeli özellikler
hazardous atmosphere tehlikeli atmosfer
hazardous materials identification system tehlikeli madde tanımlama sistemi
possibility of hazardous reactions tehlikeli reaksiyon olasılığı
hazardous work tehlikeli iş
hazardous waste management tehlikeli atık yönetimi
hazardous nature tehlikeli doğa
hazardous area classification tehlikeli alan sınıflandırması
pipeline and hazardous materials safety administration boru hattı ve tehlikeli madde güvenliği idaresi
hazardous reactions tehlikeli reaksiyonlar
hazardous output tehlikeli çıkış
hazardous cargo tehlikeli kargo
hazardous combustion tehlikeli yanma
hazardous identification tehlikeli tanımlama
slightly hazardous biraz tehlikeli
hazardous products tehlikeli ürünler
environmentally hazardous substances çevreye zararlı maddeler