w2b representatives

w2b representatives teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w2b representatives w2b temsilcileri

w2b representatives terimi için benzer kelimeler ve anlamları

house of representatives temsilciler meclisi
representatives temsilcileri
elected representatives seçilmiş temsilciler
government representatives hükümet temsilcileri
business representatives iş temsilcileri
media representatives medya temsilcileri
us house of representatives biz temsilciler meclisi
congressional representatives kongre temsilcileri
representatives from temsilcileri
industry representatives sanayi temsilcileri
speaker of the house of representatives temsilciler meclisi başkanı
staff representatives personel temsilcileri
worker representatives işçi temsilcileri
trade union representatives sendika temsilcileri
chamber of representatives temsilciler odası
united states house of representatives amerika birleşik devletleri temsilciler meclisi
leading representatives önde gelen temsilciler
the undersigned representatives imzası olan temsilciler
legal representatives and assigns yasal temsilciler ve atamalar
community representatives topluluk temsilcileri
civil society representatives sivil toplum temsilcileri
permanent representatives committee daimi temsilciler komitesi
high level representatives üst düzey temsilciler
by their duly authorized representatives usulüne uygun yetkili temsilcileri tarafından
employer representatives işveren temsilcileri
workplace representatives işyeri temsilcileri
board of representatives temsilcilik kurulu
workers representatives işçi temsilcileri
representatives and assigns temsilciler ve atamalar
have caused their duly authorized representatives usulüne uygun yetkili temsilcilerine sebep olmuş
agents and representatives acenteler ve temsilciler
political representatives siyasi temsilciler
committee of permanent representatives daimi temsilciler komitesi
key representatives kilit temsilciler
council of representatives temsilciler konseyi
employees representatives çalışan temsilcileri
labour representatives işçi temsilcileri
association of representatives temsilciler birliği
labor representatives işçi temsilcileri
including representatives temsilcileri dahil
selected representatives seçilen temsilciler
consumer representatives tüketici temsilcileri
relevant representatives ilgili temsilciler
representatives were made temsilciler yapıldı
frontline representatives cephe temsilcileri
their duly authorized representatives usulüne uygun yetkili temsilcileri
passed in the house of representatives temsilcilerin evine geçti
representatives of academia akademi temsilcileri
involving representatives temsilcileri içeren
employers representatives işveren temsilcileri