i accept your proposal

i accept your proposal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept your proposal teklifini kabul ediyorum

i accept your proposal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

we accept your proposal teklifinizi kabul ediyoruz
accept the proposal teklifi kabul et
i accept the proposal teklifi kabul ediyorum
we accept the proposal teklifi kabul ediyoruz
accept a proposal bir teklifi kabul et
accept his proposal teklifini kabul et
i would accept proposal teklifi kabul ediyorum
accept your invitation davetini kabul et
please accept, your excellency, the assurance of my highest lütfen kabul edin, mükemmellik, en yüksek güvencem
i accept your offer teklifini kabul ediyorum
accept your offer teklifini kabul et
accept your application başvurunu kabul et
please accept, your excellency lütfen, mükemmellik
accept your request isteğini kabul et
i gladly accept your invitation memnuniyetle davetini kabul ediyorum
for your convenience we accept rahatınız için kabul ediyoruz
accept your lot lotunu kabul et
you agree to accept credits to your card kartınıza kredi kabul etmeyi kabul edersiniz
i accept your kind invitation nazik davetinizi kabul ediyorum
accept your responsibility sorumluluğunu kabul et
you accept sole responsibility for determining whether your olup olmadığını belirlemek için tamamen sorumluluk kabul etmiş sayılırsınız.
accept charges for your call aramanız için masraf kabul et
accept your new yenisini kabul et
if a merchant refuses to accept your eğer bir satıcı kabul etmeyi reddederse
to accept your kind invitation nazik davetinizi kabul etmek için
accept your orders siparişlerini kabul et
accept the consequences of your actions eylemlerinin sonuçlarını kabul et
we will accept your decision kararını kabul edeceğiz
accept your ask sorunu kabul et
your willingness to accept kabul etme isteğin
accept your complaint şikayetini kabul et
your proposal teklifin
i agree with your proposal teklifine katılıyorum
thank you for your proposal teklifin için teşekkür ederim
we agree with your proposal teklifinize katılıyoruz
regarding your proposal teklifinle ilgili
according to your proposal teklifine göre
make your proposal teklifini yap
agree with your proposal teklifine katılıyorum
in your proposal teklifinde
your proposal for için teklifin
i support your proposal teklifini destekliyorum
i agree on your proposal teklifini kabul ediyorum
i look forward to receiving your proposal teklifinizi almak için sabırsızlanıyorum
i would like to thank you for your proposal teklifiniz için teşekkür ederim
as per your proposal teklifinize göre
with your proposal teklifinle
submit your proposal teklifini gönder
proposal for your consideration dikkate almanız için teklif
study your proposal teklifini çalış