c spine was done

c spine was done teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c spine was done c omurga yapıldı

c spine was done terimi için benzer kelimeler ve anlamları

what's done is done ne yapıldı?
what's done is done ne yapıldı
lawfully done or caused to be done kanunen yapıldı veya yapılmasına sebep oldu
you done done me sen beni yaptın
done done bitti bitti
alar spine alar omurga
anterior nasal spine ön nazal omurga
cleft spine yarık omurga
dendritic spine dendritik omurga
erector muscle of spine omurga erector kas
ischiadic spine ischiadik omurga
mental spine zihinsel omurga
nasal spine of frontal bone frontal kemiğin burun omurgası
neural spine sinirsel omurga
palatine spine palatin omurga
poker spine poker omurgası
posterior nasal spine posterior nazal omurga
sciatic spine siyatik omurga
sphenoidal spine sfenoidal omurga
spine omurga
spine of scapula kürek kemiği
spine-bashing omurga-dayak
spine-chiller omurga-soğutucu
spine-chilling ürkütücü
spine-tingling omurga karıncalanma
trochlear spine trochlear omurga
cervical spine servikal omurga
lumbar spine omurga
thoracic spine torasik omurga
book spine kitap omurga
lower spine alt omurga
spine board omurga tahtası
c-spine c-omurga
spine surgery omurga ameliyatı
iliac spine iliyak omurga
spine injury omurga yaralanması
ischial spine ischial omurga
spine of the book kitabın omurgası
anterior superior iliac spine anterior superior iliyak omurga
neutral spine nötr omurga
binder spine bağlayıcı omurga
upper spine üst omurga
spine cord omurga kordonu
spine of a book bir kitabın omurgası
lumbosacral spine lumbosakral omurga
sacral spine sakral omurga
shivers down my spine omurgamı titredi
dorsal spine sırt omurgası
curved spine kavisli omurga
spine care omurga bakımı