u know i love you

u know i love you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u know i love you seni sevdiğimi biliyorsun

u know i love you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i love, love, love, love seviyorum, aşk, aşk, aşk
love loves to love love aşk aşk sevmeyi sever
love, love, love him. sev, sev, sev onu.
you know i love you seni sevdiğimi biliyorsun
you know that i love you seni sevdiğimi biliyorsun
you know how much i love you seni ne kadar sevdiğimi bilirsin
i love love you seni seviyorum seviyorum
love your neighbor as you love yourself kendini sevdiğin gibi komşunu sev
i love i love you seni seviyorum seni seviyorum
know that i love you seni sevdiğimi biliyorum
i know you love me beni sevdiğini biliyorum
i love you i know seni seviyorum biliyorum
you know i love bildiğimi biliyorsun
you will know love aşkı bileceksin
we know you'll love seni seveceğimizi biliyoruz
you did not know love sevgiyi bilmiyordun
you know i know bildiğimi biliyorsun
you know i know how biliyorsun nasıl olduğumu biliyorum
writing to let you know know that bilmeni sağlamak için yazma
love for love aşk için aşk
love is love aşk aşktır
i love and will love forever. sonsuza dek seveceğim ve seveceğim.
love god love others aşk tanrısı diğerlerini sev
love and will love forever sonsuza kadar seveceğim ve seveceğim
love love day aşk aşk günü
life itself, which i love and will love forever sonsuza dek seveceğim ve seveceğim hayatın kendisi
love ain't a love bir aşk değil bir aşk
love, love, laugh aşk, aşk, gül
i love love destroy aşk sevmeyi yok et
love is paid back with love sevgi sevgi ile geri ödenir
bye love y love hoşçakal aşk y aşk
if my love love eğer aşkım aşk
sweet love love tatlı aşk aşk
love love me do aşk beni sev
love and only love can sevgi ve sadece aşk
know and love bil ve sev
i want to know what love is aşkın ne olduğunu bilmek istiyorum
i would love to know bilmek isterdim
come to know and love tanımak ve sevmek
i love to know bilmeyi seviyorum
know love aşkı tanımak
did not know love aşkı bilmiyordum
know your love aşkını bil
know how much i love her onu ne kadar sevdiğimi bil
already know die from love zaten sevgiden ölmeyi biliyor
u know that i love u seni sevdiğimi biliyorsun
your love know no limits senin aşkın sınır tanımıyor
i don't know anyone who doesn't love sevmeyen kimseyi tanımıyorum
i know still love me biliyorum beni hala seviyorum
love know no bounds aşk sınır tanımaz