u left me

u left me teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u left me beni terkettin

u left me terimi için benzer kelimeler ve anlamları

leave left left sola bırak
must be left left sola bırakılmalıdır
eyes left kalan gözler
flush left sola yaslamak
hang a left sola asmak
have two left feet iki sol ayağına sahip olmak
in left field sol alanda
ischemic contracture of left ventricle sol ventrikülün iskemik kontraktürü
left ayrıldı
left atrioventricular valve sol atriyoventriküler kapak
left bank sol banka
left brachiocephalic vein sol brakisefali ven
left colic flexure sol kolik bükülme
left colic vein sol kolik ven
left field sol alan
left fielder sol saha oyuncusu
left gastric vein sol gastrik ven
left gastro-omental vein sol gastro-omental ven
left hand doesn't know what the right hand is doing, the sol el sağ elin ne yaptığını bilmiyor
left heart sol kalp
left hepatic duct sol hepatik kanal
left holding the bag çantayı tutan sol
left lobe of liver karaciğerin sol lobu
left lymphatic duct sol lenfatik kanal
left ovarian vein sol yumurtalık damarı
left stage sol sahne
left suprarenal vein sol suprarenal ven
left testicular vein sol testis damarı
left umbilical vein sol göbek damarı
left ventricle sol ventrikül
left ventricular ejection time sol ventrikül ejeksiyon zamanı
left ventricular failure sol ventrikül yetmezliği
left ventricular opening sol ventrikül açıklığı
left wing sol kanat
left-brained sol beyin
left-branching sol-dallanması
left-eyed sol gözlü
left-eyed flounder sol gözlü pisi balığı
left-face sol yüzü
left-field sol alan
left-footed sol ayaklı
left-footer sol alt bilgi
left-hand sol
left-hand buoy sol şamandıra
left-hand dagger sol hançer
left-handed solak
left-handed compliment solak iltifat
left-hander solak
left-laid sol-koydu
left-luggage office emanet ofisi