a 10% lower

a 10% lower teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% lower % 10 daha düşük

a 10% lower terimi için benzer kelimeler ve anlamları

get lower and lower aşağı inmek
lower lower-middle-income countries düşük alt-orta gelirli ülkeler
getting lower and lower azalan ve azalan
lower-lower-middle-income country alt-alt-orta gelirli ülke
depressor muscle of lower lip alt dudaktaki depresif kas
lower alt
lower airway alt hava yolu
lower apsis alt apsis
lower austria alt avusturya
lower bound alt sınır
lower burrell alt çapak
lower california alt kaliforniya
lower canada alt kanada
lower canada rebellion düşük kanada isyanı
lower case küçük harf
lower chamber alt bölme
lower chinook alt chinook
lower criticism düşük eleştiri
lower deck alt güverte
lower depths düşük derinlikler
lower east side alt doğu tarafı
lower egypt alt mısır
lower extremity alt ekstremite
lower fungus alt mantar
lower hold alt tutuş
lower house alt ev
lower hutt alt kulübe
lower klamath lake alt klamath gölü
lower lakes alt göller
lower mast alt direk
lower merion alt kat
lower michigan alt michigan
lower mordent alt mordent
lower motor neuron alt motor nöron
lower one's sights birinin manzaralarını azalt
lower palaeolithic alt palaeolitik
lower palatinate alt palatinat
lower paleolithic alt paleolitik
lower regions alt bölgeler
lower rhine alt ren nehri
lower saxony aşağı saksonya
lower school alt okul
lower slobbovia alt slobbovia
lower the boom bomu indir
lower the boom on bomu indir
lower uterine segment alt uterin segmenti
lower world alt dünya
lower-case küçük harf
lower-case letters küçük harfler
lower-class alt sınıf