t hand valves

t hand valves teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t hand valves t el valfleri

t hand valves terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hand shut-off valves el kesme vanaları
from hand to hand elden ele
hand in hand el ele
hand over hand elden ele
hand to hand el ele
hand-to-hand el ele
left hand doesn't know what the right hand is doing, the sol el sağ elin ne yaptığını bilmiyor
go hand in hand el ele gitmek
goes hand in hand el ele gider
work hand in hand el ele çalışmak
hand in hand with el ele
go hand in hand with el ele gitmek
goes hand in hand with el ele gider
working hand in hand el ele çalışma
walk hand in hand el ele yürümek
hand to hand combat el ele mücadele
hand over hand assistance el yardımı
come hand in hand el ele gelmek
they go hand in hand el ele giderler
went hand in hand el ele gitti
went hand in hand with el ele gitti
walking hand in hand el ele yürürken
go hand by hand el ele git
going hand in hand el ele gidiyoruz
gone hand in hand el ele gitti
works hand in hand el ele çalışır
comes hand in hand with el ele gelir
can go hand in hand el ele gidebilir
should go hand in hand el ele gitmeli
it goes hand in hand el ele gider
it goes hand in hand with el ele gider
has gone hand in hand el ele gitti
comes hand in hand el ele gelir
a hand up, not a hand out bir el, bir el değil
came hand in hand el ele geldi
worked hand in hand el ele çalıştı
must go hand in hand el ele gitmeli
strolling hand in hand el ele dolaşmak
the two go hand in hand ikisi el ele
stroll hand in hand el ele dolaşmak
walked hand in hand el ele yürüdü
pass from hand to hand elden ele geçmek
go hand in hand with each other. birbirleri ile el ele gidin.
which goes hand in hand with ile el ele gider
go hand in hand together birlikte el ele gitmek
hand to hand fight el ele mücadele
that goes hand-in-hand el ele gider
we work hand in hand el ele çalışırız
hand a hand yardım et
working hand in hand with el ele çalışma