c++ body

c++ body teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c++ body c ++ gövdesi

c++ body terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from body to body vücuttan vücuda
body and body parts vücut ve vücut parçaları
body to body massage vücut masajı
acetone body aseton gövdesi
aortic body aort gövdesi
aortic-body tumor aort gövdeli tümör
asbestos body asbest gövdesi
aschoff body ankraj gövdesi
asteroid body asteroit gövdesi
astral body astral vücut
auer body auer body
babès-ernst body babès-ernst cesedi
barr body fıçı gövdesi
basal body bazal vücut
black body siyah gövde
body vücut
body armour vücut zırhı
body art vücut sanatı
body bag ceset torbası
body beautiful güzel vücut
body blow vücut darbesi
body bolster vücut desteği
body brussels vücut brüksel
body building vücut geliştirme
body cavity vücut boşluğu
body cell vücut hücresi
body center plate vücut merkez plakası
body check vücut kontrolü
body clock vücut saati
body combat vücut savaşı
body corporate tüzel kişi
body count vücut sayısı
body double vücut çift
body drop vücut düşmesi
body dysmorphic disorder vücut dismorfik bozukluğu
body english vücut ingilizcesi
body fluid vücut sıvısı
body horror vücut korkusu
body image beden imajı
body language vücut dili
body louse vücut biti
body mass index vücut kitle indeksi
body mechanics gövde mekanikleri
body modification vücut modifikasyonu
body of christ isa'nın vücudu
body of stomach mide gövdesi
body packer vücut paketleyici
body piercing vücut piercingi
body plan vücut planı
body politic beden politikası