l had a strong claim

l had a strong claim teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l had a strong claim güçlü bir iddiam vardı

l had a strong claim terimi için benzer kelimeler ve anlamları

had a strong claim güçlü bir iddia vardı
he had had had vardı
claim claim talep talebi
strong claim güçlü iddia
a strong claim güçlü bir iddia
make strong claim güçlü iddiada bulunmak
make a strong claim güçlü bir iddiada bulunmak
had a better claim daha iyi bir iddiada bulundum
had no claim iddiada bulunmadım
claim they had sahip oldukları iddia
claim had been submitted talep gönderildi
claim had no merit hak talebinin hiçbir hakkı yoktu
claim to have had sahip olduğu iddia
had laid claim talepte bulunmuş
had a strong run güçlü bir koşuya sahipti
had a strong impact güçlü bir etkisi oldu
had a strong influence güçlü bir etkiye sahip
had a strong presence güçlü bir varlığı vardı
had a strong focus odaklanmak
had a strong showing güçlü bir gösteri oldu
had a strong year güçlü bir yıl geçirdim
had a strong relation güçlü bir ilişki vardı
had strong ties güçlü bağları vardı
had strong results güçlü sonuçlar aldı
had strong link güçlü bir bağlantıya sahipti
had a strong commitment to güçlü bir bağlılık vardı
had a strong bearing güçlü bir mesleğe sahipti
had a strong suspicion şüphesi vardı
i had a strong desire to güçlü bir arzum vardı
had a strong will güçlü bir iradeye sahipti
i have had a strong güçlü oldum
had another strong year başka bir güçlü yıl geçirdim
has had a strong güçlü oldu
had a strong preference to güçlü bir tercihi olmak
had a strong team spirit güçlü bir takım ruhuna sahipti
had developed strong capacity güçlü kapasite geliştirdi
had come under strong pressure from gelen güçlü baskı altına girmişti
had had vardı
i had had vardı
we had had vardı
he had had o vardı
if i had had eğer olsaydı
you had had sahiptin
i hope you had had umarım geçirmişsindir
had had enough yetti
they had had onlar vardı
she had had o vardı
had not had sahip değildi
would had had olurdu
i wish i had had keşke olsaydı