g to take place

g to take place teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g to take place yer almak için g

g to take place terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a place for everything and everything in its place her şey için bir yer ve her şey yerine
from place to place yerden yere
move from place to place bir yerden bir yere taşınmak
moving from place to place bir yerden bir yere taşınmak
moved from place to place bir yerden bir yere taşındı
go from place to place bir yerden bir yere gitmek
travel from place to place yerden yere seyahat
place-to-place survey yer araştırması
moves from place to place bir yerden bir yere taşınır
move around from place to place bir yerden bir yere taşınmak
first place second place ilk sırada ikinci sırada
run from place to place bir yerden bir yere koşmak
change from place to place yerden yere değişim
was moved from place to place bir yerden bir yere taşındı
take place meydana gelmek
will take place yer alacak
can take place yer alabilir
shall take place gerçekleşecek
take second place ikinci sırayı al
which will take place hangi yer alacak
should take place yer almalı
may take place gerçekleşebilir
take your place yerini al
would take place gerçekleşecekti
take pride of place gurur duymak
scheduled to take place gerçekleşmesi planlanan
could take place yer alabilir
take my place yerimi al
the event will take place etkinlik gerçekleşecek
take his place onun yerini al
must take place yer almalı
due to take place gerçekleşmesi nedeniyle
take its place onun yerini al
did not take place gerçekleşmedi
take place over yer almak
take their place onların yerini al
is to take place gerçekleşecek
that take place bu gerçekleşir
is due to take place gerçekleşmesi gerekiyor
take place from yer almak
take place within içinde yer almak
set to take place yer almak
is scheduled to take place gerçekleşmesi planlanıyor
events take place olaylar yer alıyor
will take place from yer alacak
they take place yer alırlar
which take place hangi yer
meeting take place toplantı gerçekleşir
will not take place gerçekleşmeyecek
expected to take place gerçekleşmesi bekleniyor