n i be worthy of

n i be worthy of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n i be worthy of n layık olurum

n i be worthy of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

worthy layık
worthy of the name isme layık
worthy cause layık neden
worthy of note dikkate değer
worthy goal layık hedef
worthy of consideration dikkate almaya değer
worthy of mention bahsetmeye değer
worthy of protection korumaya layık
worthy of praise övgüye layık
it is worthy to mention bahsetmeye değer
worthy of respect saygı görmeye layık
worthy winner layık kazanan
worthy of attention dikkat etmeye değer
it is worthy of note not almaya değer
drool-worthy aktı layık
it is worthy to note not etmeye değer
deemed worthy layık görüldü
worthy of trust güvenmeye layık
more worthy daha değerli
worthy of notice bildirmeye layık
worthy enough yeterince layık
prove worthy layık kanıtlamak
worthy successor layık halefi
worthy choice layık seçim
i am not worthy ben değerli değilim
worthy people layık insanlar
worthy of love aşka değer
worthy candidate layık aday
worthy person layık kişi
less worthy daha az layık
cargo worthy kargoya layık
worthy of investigation araştırmaya değer
worthy is the lamb layık kuzu
worthy mention layık söz
worthy opponent layık rakip
most worthy en değerli
worthy of admiration hayran olmaya layık
worthy of interest ilgi çekici
a worthy cause layık bir sebep
worthy of you sana değer
it is worthy of mention söylemeye değer
price worthy fiyat layık
worthy to note dikkate almaya değer
worthy charity layık yardım
worthy organizations layık organizasyonlar
worthy place layık yer
worthy contribution değerli katkı
worthy of study çalışmaya layık
worthy project layık proje
worthy of discussion tartışmaya layık