a unit-by-unit basis

a unit-by-unit basis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a unit-by-unit basis birim bazda

a unit-by-unit basis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on a unit by unit basis birim bazında birim bazında
unit by unit basis birim bazında birim
on a per unit basis birim bazında
per unit basis birim bazında
on a unit basis birim bazında
unit price basis birim fiyat temeli
amount on a per unit basis birim bazında miktar
a per unit basis birim bazında
assessed on the basis of unit prices birim fiyatlar bazında değerlendirilir
business unit basis iş birimi bazında
on a unit area basis birim alan temelinde
on a unit-of-production basis üretim birimi bazında
from unit to unit üniteden üniteye
accrual basis tahakkuk esası
basis temel
basis of articulation eklemlenmenin temeli
basis point temel nokta
basis weight temel ağırlık
basis's baz & # x27 s
cash basis nakit temeli
on a first-name basis adına göre
gold basis altın temeli
on the basis of dayanarak
on a regular basis düzenli bir şekilde
on a daily basis günlük şekilde
regular basis düzenli olarak
daily basis günlük bazda
on this basis bu temelde
ongoing basis devam eden temeli
on an ongoing basis devamlılık arzeden bir biçimde
case by case basis duruma göre durum
on the basis that temelinde
on a monthly basis aylık olarak
on a basis temelde
on an annual basis yıllık olarak
on a timely basis zamanında
on a case by case basis duruma göre
basis points temel noktalar
monthly basis aylık olarak
legal basis yasal dayanak
quarterly basis üç ayda bir
need to know basis temelini bilmek lazım
annual basis yıllık baz
timely basis zamanında temeli
on a quarterly basis üç ayda bir
on a weekly basis haftalık olarak
on that basis bu temelde
factual basis olgusal temel
pro rata basis orantılı olarak
weekly basis haftalık olarak