y will be waiting for

y will be waiting for teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y will be waiting for y bekliyor olacak

y will be waiting for terimi için benzer kelimeler ve anlamları

call waiting görüşme beklemede
in waiting beklemede
ladies-in-waiting bayanlar-in-bekleme
lady-in-waiting nedime
lord-in-waiting lord-in-bekleme
maid-in-waiting hizmetçi-in-waiting
play a waiting game bekleme oyunu oyna
waiting bekleme
waiting for godot godot'yu beklerken
waiting game oyunu bekliyorum
waiting in the wings kanatlarda bekliyor
waiting list bekleme listesi
waiting period bekleme süresi
waiting room bekleme odası
waiting for için beklemek
i'm waiting for you seni bekliyorum
watchful waiting dikkatli bekleme
waiting time bekleme süresi
waiting for you seni beklemek
waiting staff bekleyen personel
keep waiting beklemeye devam et
i'm waiting bekliyorum
waiting for device cihaz için bekliyor
i am waiting bekliyorum
what are you waiting for ne için bekliyorsun
waiting for your answer cevabını bekliyorum
waiting for your comments yorumlarını bekliyoruz
waiting for your news haberlerini bekliyorum
i am waiting for için bekliyorum
we are waiting bekliyoruz
waiting area bekleme alanı
waiting in line sırada beklemek
waiting for forever sonsuza kadar beklemek
we are waiting for bekliyoruz
i will be waiting bekliyor olacağım
i'm still waiting hala bekliyorum
still waiting hala bekliyorum
waiting for approval onay bekleniyor
waiting to happen gerçekleşmesini bekliyor
waiting for an answer bir cevap beklemek
lady in waiting bekleyen bayan
we are still waiting hala bekliyoruz
ready and waiting hazır ve bekliyor
waiting around etrafta beklemek
i'll be waiting bekliyor olacağım
i'm waiting for bekliyorum
we will be waiting bekliyor olacağız
waiting to hear from you cevap bekliyorum senden
while waiting beklerken
is waiting bekliyor