b) moreover

b) moreover teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) moreover b) ayrıca

b) moreover terimi için benzer kelimeler ve anlamları

moreover dahası
but moreover ama dahası
moreover when üstelik ne zaman
moreover than dahası
moreover, while ayrıca
moreover, besides ayrıca
has moreover dahası var
furthermore moreover ayrıca
moreover even hatta
moreover since üstelik beri
moreover, in addition to ayrıca, ek olarak
that moreover dahası
moreover considering dahası düşünüyor
moreover during ayrıca
moreover teaching ayrıca öğretim
moreover, please note dahası, lütfen unutmayın
moreover nowadays üstelik bugünlerde
moreover, plastic body parts are lighter than metal, so the ayrıca, plastik gövde parçaları metalden daha hafiftir, yani
moreover it was üstelik öyleydi
or moreover veya dahası
moreover there were dahası vardı
moreover, not only dahası, sadece
moreover dangerous dahası tehlikeli
moreover without ayrıca
moreover the fact that üstelik bu gerçeği
moreover, from this perspective üstelik bu açıdan
moreover speak dahası konuşmak
moreover, considering that üstelik bunu dikkate alarak
tomorrow moreover ayrıca yarın
moreover although üstelik rağmen
moreover, we will dahası, biz
moreover, because many households in asia üstelik asya'daki birçok haneden dolayı
moreover education ayrıca eğitim
t moreover t ayrıca
moreover working ayrıca çalışma
moreover, remember dahası, hatırla
moreover, most likely üstelik büyük olasılıkla
moreover, the last decades üstelik son on yıl
moreover. it follows dahası. takip ediyor
moreover to some extent üstelik bir dereceye kadar
it is moreover likely dahası muhtemel
moreover hardware support ayrıca donanım desteği
. moreover, after . üstelik sonra
while moreover dahası
moreover as said ayrıca söylendiği gibi
moreover arrangements ayrıca düzenlemeler
moreover, beyond üstelik ötesinde
deeply grateful moreover to you ayrıca sana minnettarım
moreover, are present dahası, var
moreover, as seen üstelik görüldüğü gibi