m-f associate companies

m-f associate companies teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-f associate companies m-f ortak şirketleri

m-f associate companies terimi için benzer kelimeler ve anlamları

associate companies ortak şirketler
group and associate companies grup ve ortak şirketler
professionals from associate companies ortak şirketler profesyonelleri
parent companies, subsidiary companies ana şirketler, bağlı şirketler
associate ortak
associate of arts sanat birliği
associate professor doçent
free-associate serbest ilişkilendirmek
associate degree ön lisans
associate director yardımcı yönetmen
senior associate kıdemli üye
research associate araştırma görevlisi
sales associate satış asistanı
associate with ile ilişkilendirmek
associate general counsel genel danışman ortak
associate dean ortak dekan
associate member ortak üye
associate partner yardımcı ortak
associate editor yardımcı editör
clinical research associate klinik araştırma görevlisi
associate manager ortak yönetici
associate membership ortak üyelik
associate in arts sanatla ilişkilendirmek
close associate yakın arkadaş
associate producer yapımcı ortağı
store associate mağaza ortak
associate principal ortak müdür
senior research associate kıdemli araştırma görevlisi
associate attorney ortak avukat
associate justice ortak adalet
associate lecturer doçent
associate judge yardımcı yargıç
associate vice president başkan yardımcısı
associate registrar ortak sicil memuru
associate company ortak şirket
an associate bir ortak
summer associate yaz ortağı
associate superintendent yardımcı şef
project associate proje ortağı
program associate program ortağı
business associate agreement iş ortak sözleşmesi
junior associate genç ortak
associate consultant yardımcı danışman
associate fellow ortak arkadaş
associate of science bilim arkadaşı
associate counsel ortak danışman
associate administrator ortak yönetici
associate of arts degree sanat derecesi önlisansı
associate proffesor yardımcı meslektaş
marketing associate pazarlama ortak