r master and

r master and teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r master and r usta ve

r master and terimi için benzer kelimeler ve anlamları

master master ana usta
master and commander usta ve komutan
master and servant usta ve hizmetçi
master and slave efendi ve köle
lord and master efendimiz ve efendi
master and crew usta ve ekip
jack of all trades and master of none tüm esnaf jack ve hiçbiri ustası
master and working cell banks ana ve çalışan hücre bankaları
master and mistress usta ve metresi
bachelor and master lisans ve yüksek lisans
bachelor and master degree lisans ve yüksek lisans derecesi
master and guide usta ve rehber
master and margarita usta ve margarita
master and teacher usta ve öğretmen
master and working usta ve çalışıyor
master and working seed usta ve çalışan tohum
master and slave disks master ve slave diskler
master and adapt usta ve uyarla
master and chief officer usta ve baş subay
master classes and workshops usta sınıflar ve atölyeler
master and chief mate usta ve baş arkadaşı
master in banking and finance bankacılık ve finans alanında yüksek lisans
master and copy usta ve kopya
master and his efendi ve onun
our father and our master babamız ve efendimiz
master and reference data ana ve referans verileri
master and servant relationship usta ve uşak ilişkisi
master's and phd programs yüksek lisans ve doktora programları
architect and master mimar ve usta
master and server ana ve sunucu
owner and master mal sahibi ve usta
a jack of all trades and a master of none tüm esnaf bir jack ve hiçbiri bir usta
master degrees and specialization yüksek lisans ve uzmanlık
master and sub ana ve alt
master of science electrical and computer engineering bilim elektrik ve bilgisayar mühendisliği ustası
mix and master mix ve usta
master and vessel usta ve gemi
develop and master geliştirmek ve usta
master and registrar usta ve kayıt memuru
master and doctoral degrees in yüksek lisans ve doktora dereceleri
master and specialization usta ve uzmanlık
master and doctorate candidates yüksek lisans ve doktora adayları
learn and master öğren ve ustalaş
master and father usta ve baba
b.a. and master's degrees edebiyat fakültesi mezunu ve yüksek lisans dereceleri
master and slave control ana ve köle kontrolü
master and phd yüksek lisans ve doktora
date and signature by master, usta tarafından tarih ve imza
master degree in administration and finance yönetim ve finans alanında yüksek lisans
degree, master and doctorate lisans, yüksek lisans ve doktora