y the year

y the year teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y the year y yıl

y the year terimi için benzer kelimeler ve anlamları

year in, year out yıl içinde yıl dışında
year on year yıl yıl
year after year yıllar geçtikçe
year to year yıldan yıla
from year to year yıldan yıla
year in year out yıl içinde yıl dışında
year in and year out yıl ve yıl
year on year growth yıllık büyüme
year-on-year increase yıllık artış
year-to-year basis yıldan yıla
year-on-year fall yıllık düşüş
year-on-year basis yıllık bazda
year-over-year basis yıl bazında
on a year to year basis yıldan yıla
year-over-year growth yıldan yıla büyüme
year-over-year increase yıldan yıla artış
year on year change yıllık değişim
year upon year yıldan yıla
year by year basis yıl bazında
year-on-year sales yıllık satışlar
year-to-year growth yıldan yıla büyüme
year-over-year sales yıldan yıla satışlar
year-on-year reduction yıllık azalma
on a year-over-year basis yıl bazında
year-on-year comparison yıl bazında karşılaştırma
year on year rate yıllık oran
year on year inflation yıllık enflasyon
year-to-year variability yıldan yıla değişkenlik
year-on-year growth rate yıllık büyüme oranı
year over year change yıldan yıla değişim
year-on-year variation yıllık değişim
year o year yıl o yıl
in year-on-year terms yıl bazında
on a year by year basis yıl bazında
vary from year to year yıldan yıla değişebilir
from year 8 to year 10 8'den 10'a kadar
increase year on year yıllık artış
varies from year to year yıldan yıla değişir
down year-on-year yıllık bazda
decreased year on year yıllık düşüş
a year-on-year yıldan yıla
a year-on-year growth yıllık büyüme
roll over from year to year yıldan yıla devir
change from year to year yıldan yıla değişim
improving year by year yıldan yıla iyileştirme
flat year on year yılda düz yıl
year on year results yıllık sonuçlar
year-on-year decline yıllık düşüş
year a year bir yıl
year-on-year terms yıllık şartlar