y student services

y student services teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y student services y öğrenci hizmetleri

y student services terimi için benzer kelimeler ve anlamları

student services öğrenci servisi
student support services öğrenci destek hizmetleri
student health services öğrenci sağlığı hizmetleri
student administrative services öğrenci idari hizmetler
student financial services öğrenci finansal hizmetleri
international student and scholar services uluslararası öğrenci ve bilim servisleri
international student services uluslararası öğrenci hizmetleri
student services department öğrenci hizmetleri bölümü
student and scholar services öğrenci ve bilgin hizmeti
student services office öğrenci hizmetleri ofisi
student services director öğrenci hizmetleri müdürü
student disability services öğrenci engellilik hizmetleri
director of student services öğrenci hizmetleri müdürü
student services center öğrenci hizmetleri merkezi
student services advisors öğrenci hizmetleri danışmanları
exceptional student services olağanüstü öğrenci hizmetleri
student counseling services öğrenci danışma hizmetleri
exceptional student services division istisnai öğrenci hizmetleri bölümü
student guidance services öğrenci rehberlik hizmetleri
student welfare services öğrenci refahı hizmetleri
student health services service öğrenci sağlık hizmetleri servisi
student nutrition services öğrenci beslenme hizmetleri
student's eligibility for special services öğrencinin özel hizmetler için uygunluğu
day student gün öğrenci
exchange student öğrenci değişimi
mature student olgun öğrenci
student öğrenci
student adviser öğrenci danışmanı
student body öğrenci vücudu
student council öğrenci konseyi
student lamp öğrenci lambası
student national coordinating committee öğrenci ulusal koordinasyon komitesi
student nurse öğrenci hemşire
student teacher öğrenci öğretmen
student union öğrenci birliği
student's t öğrencinin t
student's t distribution öğrencinin t dağılımı
student's t-test öğrencinin t testi
graduate student mezun öğrenci
student loan öğrenci kredisi
student's book öğrencinin kitabı
undergraduate student lisans öğrencisi
student achievement öğrenci başarısı
phd student doktora öğrencisi
i am a student ben bir öğrenciyim
former student eski öğrencisi
transfer student nakil öğrenci
student assistant öğrenci asistanı
senior student son sınıf öğrencisi
student number öğrenci numarası