i a piece of string

i a piece of string teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a piece of string ben bir ip

i a piece of string terimi için benzer kelimeler ve anlamları

piece of string dize parçası
a piece of string bir parça ip
12-piece string orchestra 12 parçalı yaylı orkestra
with a piece of string bir parça ip ile
piece by piece parça parça
piece after piece parça parça
taken apart piece by piece parça parça ayrılmış
single piece piece tek parça
cosmic string kozmik dize
cross-string çapraz-string
cut string dize kes
drill string sondaj dizisi
first string ilk dize
first-string ilk-string
g-string g-string
housed string barındırılan dize
on a string bir ipte
open string açık dize
pigging string pigging dize
purse-string instrument yaylı çalgılar
purse-string suture çanta dize sütür
second string ikinci dize
shoe-string ayakkabı telli
string sicim
string along dize
string bag file
string band string band
string bass bas bas
string bean çalı fasulyesi
string correspondent dize muhabiri
string course string kursu
string line dize çizgisi
string orchestra yaylı orkestra
string out zamana yaymak
string player string player
string quartet yaylı kuartet
string theory sicim teorisi
string tie yaylı kravat
string together birlikte dize
string up sinirlendirmek
string variable string değişkeni
sympathetic string sempatik dize
twelve-string guitar on iki telli gitar
gee string gee string
gee-string gee-string
glass string cam ip
string cheese dil peyniri
string beans çalı fasulyesi
search string arama dizisi
text string metin dizesi