i accepted the proposition

i accepted the proposition teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accepted the proposition teklifi kabul ettim

i accepted the proposition terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accepted the proposition teklifi kabul et
basic proposition temel önerme
counter-proposition karşı-önerme
identical proposition özdeş önerme
proposition önerme
value proposition değer teklifi
unique selling proposition benzersiz satış önermesi
california proposition 65 kaliforniya önerisi 65
employee value proposition çalışanların değer teklifi
customer value proposition müşteri değeri teklifi
business proposition iş teklifi
selling proposition satış teklifi
unique value proposition benzersiz değer teklifi
losing proposition teklifini kaybetme
california proposition 65 warning california önerisi 65 uyarı
customer proposition müşteri teklifi
compelling proposition zorlayıcı teklif
brand proposition marka önerisi
service proposition hizmet teklifi
compelling value proposition zorlayıcı değer teklifi
win-win proposition kazan-kazan teklifi
market proposition pazar teklifi
consumer proposition tüketici teklifi
the proposition that önerme ki
core proposition çekirdek önerme
winning proposition kazanan teklif
our value proposition değer önerimiz
commercial proposition ticari teklif
product proposition ürün teklifi
strong value proposition güçlü değer teklifi
general proposition genel teklif
ballot proposition oy önerisi
this proposition bu teklif
investment proposition yatırım teklifi
strong proposition güçlü teklif
core value proposition çekirdek değer teklifi
daunting proposition yıldırım önerisi
sales proposition satış teklifi
proposition 65 warning öneri 65 uyarı
value added proposition katma değer teklifi
legal proposition yasal teklif
expensive proposition pahalı teklif
attractive proposition çekici teklif
risky proposition riskli teklif
on proposition teklif üzerine
all-or-nothing proposition ya hep ya hiç teklifi
stronger proposition güçlü teklif
simple proposition basit teklif
employer value proposition işveren değer teklifi
new value proposition yeni değer teklifi