certain people

certain people teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
certain people belli insanlar

certain people terimi için benzer kelimeler ve anlamları

government of the people, by the people, and for the people halkın hükümeti, insanlar tarafından ve insanlar için
for certain people belirli insanlar için
certain groups of people belirli insan grupları
with certain people belli insanlarla
certain people are entitled to bazı insanlar
people with certain disabilities belirli engelli insanlar
in which certain people hangi insanlarda
people-to-people insanlardan insanlara
people-to-people contacts kişiden kişiye irtibat
people-to-people exchange insandan insana değişim
people-to-people ties insandan insana bağları
people to people organization insanlardan insana örgüt
people helping people insanlara yardım eden insanlar
people-to-people dialogue insanlardan insana diyalog
people to people links kişiden kişiye bağlantı
people-to-people cooperation insandan insana işbirliği
people's people kişi # kişi
people-to-people linkages kişiden kişiye bağlantılar
people-to-people interaction insandan insana etkileşim
people for people insanlar için insanlar
people-to-people relations insandan insana ilişkiler
people-to-people networks kişiden kişiye ağlar
people buy from people insanlar insanlardan satın alırlar
development aid from people to people insanlardan insana kalkınma yardımı
people to people ambassador programs insanlardan insana büyükelçi programları
through a people to people insanlardan insana
people people who insanlar kim insanlar
people ignore design that ignores people insanlar insanları görmezden gelen tasarımı görmezden
people-to-people communication insandan insana iletişim
are people people insanlar insan
people to people initiatives insanlardan insana inisiyatifler
annuity certain yıllık gelir kesinliği
certain belli
death and taxes, certain as kesin olarak ölüm ve vergiler
for certain kesin olarak
in this world nothing is certain but death and taxes bu dünyada hiçbir şey kesin değil, ölüm ve vergiler
to a certain extent bir ölçüde
make certain kesinleştirmek
under certain conditions belirli koşullar altında
under certain circumstances belirli şartlar altında
i am certain eminim
to be certain belli olmak
to a certain degree belli bir dereceye kadar
certain amount belirli bir miktar
at a certain point belirli bir noktada
in a certain way bir şekilde
certain extent belirli ölçüde
it is certain that belli ki
one thing is certain bir şey kesin
virtually certain neredeyse kesin