o if you are asked

o if you are asked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o if you are asked o eğer istenirse

o if you are asked terimi için benzer kelimeler ve anlamları

you are being asked if you want to isteyip istemediğiniz soruluyor
you will be asked yapmanız istenecek
you may be asked istenebilir
you asked for için sordun
you are being asked sen soruluyor
as you asked sorduğun gibi
you asked me bana sen sordun
i asked you seni sordum
you are asked to istenir
you asked me about bana sordun
asked you sana sordum
you asked about hakkında sordun
you will then be asked daha sonra sorulacak
glad you asked sormana sevindim
you were asked istendi
the information you asked for istediğiniz bilgi
that you asked for istediğin
who asked you sana kim sordu
you asked, we listened sordun, dinledik
you have asked for sen istedin
you will be asked questions size sorular sorulacak
asked me to let you know benden haber vermemi istedi
since you asked sorduğundan beri
i have asked you sana sordum
you will be asked to sign imzalamanız istenecek
we asked you sana sorduk
you'll be asked to sizden istenecek
he asked you to senden istedi
i asked you about sana sordum
i'm glad you asked sorduğuma sevindim
have you been asked sen sordun mu
if you had asked me eğer bana sorsaydın
have you ever asked yourself hiç kendine sordun mu
you are asked to sign imzalamanız isteniyor
i asked you what sana ne sordum
you might be asked istenebilir
have you asked yourself kendine sordun mu
have you ever been discharged or asked to resign hiç taburcu oldunuz veya istifa etmek istediniz mi
you are being asked to sign imzalamanız isteniyor
i asked you a question sana bir soru sordum
i asked you not to yapmamanı istedim
this is why i asked you bu yüzden sana sordum
they asked you sana sordular
i am glad you asked sorduğun için minnettarım
asked me to call you seni aramamı istedi
have you ever been asked daha önce soruldun mu
you will be asked to give vermeniz istenecek
she asked you sana sordu
asked me to ask you sana sormamı istedi
you will be asked to confirm onaylamanız istenecek