n fear for his very existence

n fear for his very existence teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n fear for his very existence onun varlığı için n korku

n fear for his very existence terimi için benzer kelimeler ve anlamları

his very existence onun varlığı
the only thing we have to fear is fear itself korkmamız gereken tek şey korkunun kendisi.
we have nothing to fear but fear itself korkacak hiçbir şeyimiz yok ama kendisinden korkmak
nothing to fear, but fear itself. korkacak bir şey yok, ama kendinden kork.
very existence çok varoluş
its very existence onun varlığı
their very existence onların varlığı
one's very existence birinin varlığı
our very existence bizim varlığımız
for their very existence onların varlığı için
cripple very existence sakatlık çok varoluş
threaten the very existence varlığını tehdit
threatening the very existence varlığını tehdit
in its very existence onun varlığında
very reason for existence varoluş nedeni
cripple their very existence onların varlıklarını sakatlamak
your very existence senin varlığın
i know of his existence onun varlığını biliyorum
his existence as onun varlığı
very very very happy çok çok çok mutlu
i am very very very ben çok çok çok
fear for his life hayatı için korku
overcome his fear korkusunu yenmek
his fear onun korkusu
faced his fear korkusu ile karşı karşıya
fear his sexuality cinselliğinden kork
existence varoluş
existence theorem varoluş teoremi
non-existence olmayan varlığı
pre-existence ön varlığı
struggle for existence varoluş için mücadele
come into existence ortaya çıkmak
corporate existence kurumsal varlık
came into existence varlığa dönüşmek
continued existence devam varoluş
legal existence yasal varlık
out of existence varolmayan
bring into existence varolmak
certificate of existence varoluş belgesi
perpetual existence sürekli varoluş
term of existence varoluş terimi
has been in existence var oldu
comes into existence ortaya çıktı
brought into existence ortaya çıktı
coming into existence varolmak
to be in existence var olmak
is in existence var
still in existence hala var
human existence insan varlığı
call into existence varoluş çağrısı