n greater detail

n greater detail teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n greater detail n daha fazla ayrıntı

n greater detail terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in greater detail daha ayrıntılı olarak
greater detail daha büyük detay
go into greater detail daha fazla ayrıntıya girmek
greater level of detail daha fazla ayrıntı düzeyi
discussed in greater detail daha detaylı tartışıldı
discuss in greater detail daha detaylı tartışmak
in a greater detail daha ayrıntılı olarak
goes into greater detail daha fazla ayrıntıya giriyor
far greater detail çok daha büyük detay
consider in greater detail daha ayrıntılı düşünün
describe in greater detail daha detaylı tanımlayın
go into a greater detail daha fazla ayrıntıya girmek
for greater detail daha fazla ayrıntı için
in much greater detail daha ayrıntılı olarak
much greater detail çok daha büyük detay
discussed in greater detail below aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmıştır
develop in greater detail daha ayrıntılı olarak geliştirmek
a greater level of detail daha fazla ayrıntı düzeyi
define greater detail daha fazla ayrıntı tanımla
present in greater detail daha detaylı sunmak
as discussed in greater detail daha detaylı olarak tartışıldığı gibi
expose in a greater detail daha ayrıntılı olarak ortaya çıkarmak
going into greater detail daha fazla ayrıntıya girmek
greater image detail daha fazla görüntü ayrıntısı
covers greater detail daha fazla ayrıntıyı kapsar
as discussed in greater detail below aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışıldığı gibi
explained in greater detail below aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır
greater attention to detail in detaylara daha fazla dikkat
much greater detail than çok daha büyük detay
examined in greater detail daha detaylı incelendi
afforded greater detail daha fazla ayrıntı verdi
respond in greater detail daha ayrıntılı cevap ver
explained in greater detail daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır
assess in greater detail daha detaylı değerlendir
are discussed in greater detail below aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır
detail detay
detail drawing detay çizimi
in detail detayda
attention to detail detaylara dikkat
in more detail daha ayrıntılı olarak
detail oriented detay odaklı
in reasonable detail makul bir şekilde
security detail güvenlik detayı
eye for detail detay için göz
go into detail ayrıntıya girmek
level of detail ayrıntı düzeyi
detail engineering detay mühendisliği
in some detail biraz detaylı olarak
in great detail detaylı olarak
the devil is in the detail şeytan ayrıntıda