e need an inquiry to establish which way the

e need an inquiry to establish which way the teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e need an inquiry to establish which way the hangi yolu belirlemek için bir soruşturma gerekir

e need an inquiry to establish which way the terimi için benzer kelimeler ve anlamları

inquiry is under way soruşturma devam ediyor
establish the need ihtiyacı belirlemek
i need to establish something bir şey kurmam gerekiyor
establish the need for ihtiyaç duymak
way way way yol yolu yol
establish a way forward ileriye dönük bir yol oluşturmak
establish a way yol açmak
establish in a rigorous way sıkı bir şekilde kurmak
need i need more ihtiyacım var daha fazlasına ihtiyacım var
you need a way to için bir yola ihtiyacın var
need to find a way bir yol bulmalıyım
which need to be addressed ele alınması gereken
which we need ihtiyacımız olan
which you need hangisine ihtiyacın var
i need to know which hangisini bilmem gerek
issues which need to be addressed ele alınması gereken konular
which i really need gerçekten ihtiyacım olan
which may need to be addressed ele alınması gerekebilir
the need for which bunun için ihtiyaç
for which there was a need bunun için bir ihtiyaç vardı
which may need to be olması gerekebilir
we need a procedure which bir prosedüre ihtiyacımız var
which need translating çeviri gerektiren
for which i need ihtiyacım olan
which i need ihtiyacım olan
which standards need hangi standartlar gerekli
which all need tüm ihtiyaç
which removes the need ihtiyacı gideren
court of inquiry soruşturma mahkemesi
inquiry soruşturma
social inquiry report sosyal soruşturma raporu
balance inquiry denge sorgulama
thank you for your inquiry sorgunuz için teşekkür ederim
scientific inquiry bilimsel araştırma
appreciative inquiry minnettar soruşturma
inquiry form soruşturma formu
commission of inquiry soruşturma komisyonu
letter of inquiry soruşturma mektubu
public inquiry kamu soruşturması
make an inquiry bir araştırma yapmak
lines of inquiry soruşturma hatları
line of inquiry soruşturma hattı
further inquiry daha fazla araştırma
your inquiry soruşturma
inquiry letter soruşturma mektubu
price inquiry fiyat araştırması
inquiry-based sorgulamaya dayalı
an inquiry bir soruşturma
sales inquiry satış araştırması
inquiry about hakkında soruşturma