e key concept in

e key concept in teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e key concept in e anahtar kavramı

e key concept in terimi için benzer kelimeler ve anlamları

use the concept concept kavram kavramını kullan
key concept behind arkasındaki anahtar kavram
13. one key concept 13. bir anahtar kavram
key-key anahtar anahtar
key in the encryption key şifreleme anahtarında
enter key key anahtar anahtarı girin
concept kavram
concept art konsept sanat
concept formation konsept formansyonu
high concept yüksek konsept
open-concept açık konsept
proof of concept kavramın ispatı
self-concept benlik kavramı
concept note kavram notu
concept paper kavram kağıdı
concept car konsept araba
concept design konsept tasarımı
design concept tasarım konsepti
concept development konsept geliştirme
product concept ürün konsepti
open concept açık konsept
concept study kavram çalışması
overall concept genel kavram
concept board kavram kurulu
broad concept geniş kavram
concept testing kavram testi
concept map konsept harita
umbrella concept şemsiye kavramı
grasp the concept kavramı kavramak
project concept proje kavramı
concept stage kavram aşaması
proof of concept study kavram çalışmasının kanıtı
basic concept temel kavram
concept phase kavram aşaması
concept mapping kavram haritalama
whole concept bütün kavram
concept test kavram testi
marketing concept pazarlama konsepti
concept plan kavram planı
comprehensive concept kapsamlı konsept
flow concept akış kavramı
legal concept yasal kavram
underlying concept temel kavram
concept release kavram açıklaması
concept document kavram belgesi
service concept hizmet anlayışı
concept behind arkasındaki kavram
novel concept roman kavramı
narrow concept dar konsept
draft concept note taslak kavram notu