l financial coordinator

l financial coordinator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l financial coordinator l finansal koordinatör

l financial coordinator terimi için benzer kelimeler ve anlamları

financial coordinator finansal koordinatör
offsetting financial assets and financial liabilities finansal varlıkları ve finansal borçları netleştirme
a financial asset or a group of financial assets is impaired bir finansal varlık veya bir grup finansal varlık bozulmuş
financial assets and financial liabilities finansal varlıklar ve finansal borçlar
financial and non-financial finansal ve finansal olmayan
offsetting of financial assets and financial liabilities finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi
financial asset or financial liability not at fair value gerçeğe uygun değeri olmayan finansal varlık veya finansal borç
financial assets or financial liabilities finansal varlıklar veya finansal borçlar
amortized cost of a financial asset or financial liability i bir finansal varlık veya finansal borcun itfa edilmiş maliyeti
when a financial asset or financial liability is recognised bir finansal varlık veya finansal borç tanındığında
offsetting financial assets and financial finansal varlıkları ve finansal varlıkları netleştirmek
both financial and non-financial. finansal ve finansal olmayan.
a group of financial assets, financial liabilities or both bir grup finansal varlık, finansal borç veya her ikisi de
financial and non-financial benefits finansal ve finansal olmayan faydalar
a financial asset or a group of financial assets bir finansal varlık veya bir finansal varlık grubu
for financial assets and financial liabilities finansal varlıklar ve finansal borçlar için
financial and non-financial indicators finansal ve finansal olmayan göstergeler
financial and non-financial measures finansal ve finansal olmayan önlemler
the amortised cost of a financial asset or financial bir finansal varlığın veya finansal varlığın itfa edilmiş maliyeti
financial and non-financial institutions finansal ve finansal olmayan kurumlar
coordinator koordinatör
fashion coordinator moda koordinatörü
project coordinator proje koordinatörü
outreach coordinator sosyal yardım koordinatörü
care coordinator bakım koordinatörü
senior coordinator kıdemli koordinatör
site coordinator site koordinatörü
assistant coordinator yardımcı koordinatör
training coordinator eğitim koordinatörü
sales coordinator satış koordinatörü
program coordinator program koordinatörü
deputy coordinator koordinatör yardımcısı
emergency relief coordinator acil yardım koordinatörü
resident coordinator yerleşik koordinatör
research coordinator araştırma koordinatörü
intake coordinator giriş koordinatörü
lead coordinator baş koordinatör
field coordinator saha koordinatörü
co-coordinator koordinatörü
administrative coordinator idari koordinatör
marketing coordinator pazarlama koordinatörü
procurement coordinator tedarik koordinatörü
country coordinator ülke koordinatörü
general coordinator genel koordinatör
support coordinator destek koordinatörü
account coordinator hesap koordinatörü
safety coordinator güvenlik koordinatörü
study coordinator çalışma koordinatörü
office coordinator ofis yöneticisi
academic coordinator akademik koordinatör