g-3 rates

g-3 rates teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-3 rates g-3 oranları

g-3 rates terimi için benzer kelimeler ve anlamları

real rates nominal rates reel oranlar nominal oranlar
changes in foreign exchange rates and interest rates döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişiklikler
mate's rates eşleşme oranları
penalty rates ceza oranları
rates oranları
rates of return getiri oranları
rates of pay maaş oranları
mortgage rates ipotek oranları
schedule of rates ücret tarifesi
business rates iş oranları
low interest rates düşük faiz oranları
graduation rates mezuniyet oranları
competitive rates rekabetçi fiyatlar
at different rates farklı oranlarda
water rates su oranları
high interest rates yüksek faiz oranları
utility rates fayda oranları
money market rates para piyasası oranları
shipping rates nakliye fiyatları
different rates farklı oranlar
hotel rates otel fiyatları
market interest rates piyasa faiz oranları
rates of exchange döviz kurları
group rates grup oranları
benefit rates fayda oranları
rates and fees fiyatlar ve ücretler
rates of change değişim oranları
smoking rates sigara içme oranları
money rates para oranları
cancer rates kanser oranları
advertising rates reklam oranları
lower interest rates düşük faiz oranları
foreign currency exchange rates döviz kurları
preferred rates tercih edilen oranlar
rates and charges fiyatlar ve masraflar
rates of oranları
obesity rates obezite oranları
cut interest rates faiz oranlarını düşürmek
charter rates kiralama oranları
bound rates bağlı oranlar
get rates oranları al
complication rates komplikasyon oranları
historical rates tarihsel oranlar
rising interest rates yükselen faiz oranları
rates and taxes oranlar ve vergiler
competitive interest rates rekabetçi faiz oranları
message and data rates may apply mesaj ve veri ücretleri geçerli olabilir
electricity rates elektrik oranları
translation rates çeviri oranları
higher interest rates yüksek faiz oranları