n his own right

n his own right teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n his own right n kendi hakkı

n his own right terimi için benzer kelimeler ve anlamları

own his own business kendi işine sahip olmak
in his own right kendi başına
his own right kendi hakkı
every man doing that which was right in his own eyes her adamın kendi gözünde doğru olanı yapması
own their own land kendi topraklarına sahip olmak
own initiative and at their own risk kendi inisiyatifi ve kendi riski altında
they own their own kendilerine aitler
own account and at its own expense kendi hesabına ve kendi pahasına
in one's own right tek bir hakla
in its own right kendine göre
in their own right kendi haklarında
own right kendi hakkı
its own right kendi hakkı
in her own right kendi başına
their own right kendi hakları
in my own right kendi başıma
in your own right kendi başına
in our own right kendi başımıza
her own right kendi hakkı
right to own property mülkiyet hakkı
in own right kendi başına
own all right, title and interest tamam, mülkiyet ve ilgi
in one's own right tek bir hakla
own name and right kendi adı ve hakkı
on our own right kendi başımıza
own a right hak sahibi olmak
acting in its own name and right kendi adına hareket ve hak
n its own right n kendi hakkı
valuable in its own right kendi başına değerli
own all right kendine ait
right to own a gun silah sahibi olma hakkı
desirable in its own right kendi başına arzu
important in their own right kendi başlarına önemli
the right to own land arazi sahibi olma hakkı
an entity in its own right kendi başına bir varlık
right to express their own opinions kendi görüşlerini ifade etme hakkı
i their own right kendi haklarım
in their own right as well as kendi haklarında olduğu gibi
a sector in its own right kendi başına bir sektör
a tort in its own right kendi başına bir tort
worthwhile in its own right kendi başına değerli
are in their own right kendi başlarına
in their own right or as kendi başlarına veya
a disease in its own right kendi başına bir hastalık
the right to own, use, dispose of and bequeath sahip olma, kullanma, elden çıkarma ve hak etme hakkı
in its own right for kendi başına
finance in its own right kendi başına finanse etmek
a in my own right a kendi başıma
your own right kendi hakkın
not in their own right kendi başlarına değil