r prevalence of

r prevalence of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r prevalence of r prevalansı

r prevalence of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

prevalence yaygınlık
prevalence rate yaygınlık oranı
lifetime prevalence yaşam boyu prevalans
high prevalence yüksek prevalans
increasing prevalence artan prevalans
increased prevalence artmış prevalans
contraceptive prevalence kontraseptif prevalans
hiv prevalence hiv prevalansı
disease prevalence hastalık prevalansı
point prevalence nokta yaygınlığı
prevalence estimates yaygınlık tahminleri
contraceptive prevalence rate kontraseptif prevalans oranı
smoking prevalence sigara içme sıklığı
overall prevalence genel prevalans
reported prevalence rapor edilen prevalans
prevalence study yaygınlık çalışması
crude prevalence ham prevalans
prevalence surveys yaygınlık anketleri
prevalence data yaygınlık verileri
low prevalence düşük prevalans
rising prevalence yükselen prevalans
prevalence of diabetes diyabet prevalansı
global prevalence küresel prevalans
in prevalence yaygın olarak
background prevalence arka plan prevalansı
widespread prevalence yaygın yaygınlık
highest prevalence en yüksek prevalans
prevalence of undernourishment yetersiz beslenme sıklığı
higher prevalence yüksek prevalans
prevalence of disease hastalık prevalansı
prevalence of hiv hiv prevalansı
obesity prevalence obezite prevalansı
population prevalence nüfus prevalansı
lower prevalence düşük prevalans
incidence and prevalence insidans ve prevalans
growing prevalence artan prevalans
malnutrition prevalence yetersiz beslenme prevalansı
given the prevalence yaygınlık verildi
order of prevalence yaygınlık sırası
prevalence of poverty yoksulluk yaygınlığı
prevalence of obesity obosite yaygınlığı
stunting prevalence bodur sıklığı
prevalence of stunting bodurluk prevalansı
prevalence of smoking sigara içme sıklığı
wasting prevalence israf yaygınlığı
estimated prevalence tahmini prevalans
worldwide prevalence dünya çapında prevalans
adult hiv prevalence over time zaman içinde yetişkin hiv prevalansı
prevalence of overweight aşırı kilo prevalansı
prevalence and incidence prevalans ve görülme sıklığı