x self incompatible

x self incompatible teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x self incompatible x kendi kendine uyumsuz

x self incompatible terimi için benzer kelimeler ve anlamları

self-incompatible kendiyle uyuşmaz
incompatible uyumsuz
incompatible materials uyumsuz malzemeler
incompatible with uyumsuz
incompatible duties uyumsuz görevler
manifestly incompatible açıkça uyuşmuyor
incompatible with life hayatla uyumsuz
material incompatible uyumsuz malzeme
are not incompatible uyumsuz değil
incompatible aid uyumsuz yardım
rather incompatible uyumsuz
is incompatible with ile uyumsuz
incompatible printer uyumsuz yazıcı
be incompatible uyumsuz olmak
incompatible plugins uyumsuz eklentiler
mutually incompatible karşılıklı uyumsuz
in persons to be incompatible uyumsuz olmak
incompatible format uyumsuz format
often incompatible çoğu zaman uyumsuz
accessory incompatible aksesuar uyumsuz
on the basis of incompatible uyumsuz olarak
seen as incompatible uyumsuz olarak görülüyor
as being incompatible with uyumsuz olarak
incompatible differences uyumsuz farklılıklar
away from incompatible materials uyumsuz malzemelerden uzakta
are incompatible uyumsuz
incompatible activities uyumsuz faaliyetler
already incompatible zaten uyumsuz
deemed incompatible uyumsuz sayılan
was not incompatible with uyumsuz değildi
quite incompatible oldukça uyumsuz
unless they are incompatible with uyumlu olmadıkça
compatible o incompatible uyumlu o uyumsuz
were incompatible with uyumsuzlardı
equipment incompatible ekipman uyumsuz
in any way incompatible with herhangi bir şekilde uyumsuz
incompatible opposites uyumsuz karşıtlar
largely incompatible büyük ölçüde uyumsuz
incompatible with our independence bağımsızlığımızla bağdaşmaz
was largely incompatible with büyük ölçüde uyumsuzdu
find incompatible uyumsuz bul
keep separated from incompatible substances uyumsuz maddelerden uzak durun
discriminatory and incompatible ayrımcı ve uyumsuz
non incompatible uyumsuz
shall not be deemed incompatible uyumsuz sayılmaz
incompatible blood type uyumsuz kan grubu
inherently incompatible with doğal olarak uyumsuz
incompatible state aid uyumsuz devlet yardımı
for incompatible purposes uyumsuz amaçlar için
are likely to be incompatible uyumsuz olması muhtemel