a wide receiver

a wide receiver teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a wide receiver geniş bir alıcı

a wide receiver terimi için benzer kelimeler ve anlamları

receiver, administrative receiver alıcı, idari alıcı
receiver, receiver manager or trustee alıcı, alıcı yöneticisi veya mütevelli
wide receiver geniş alıcı
wide wide open geniş geniş açık
wide and super-wide format geniş ve süper geniş format
narrow medium wide x-wide dar orta genişlik x çapında
official receiver resmi alıcı
radio receiver radyo alıcısı
receiver alıcı
receiver general alıcı genel
superheterodyne receiver süperheterodin alıcı
telephone receiver telefon alıcısı
administrative receiver idari alıcı
air receiver hava alıcısı
appointment of a receiver bir alıcının atanması
gps receiver gps alıcısı
satellite receiver uydu alıcısı
receiver or trustee alıcı veya mütevelli
receiver tank alıcı tankı
receiver operating characteristic alıcı işletim karakteristiği
receiver appointed alıcı atandı
receiver manager alıcı yöneticisi
receiver or manager alıcı veya yönetici
nano receiver nano alıcı
appoint a receiver bir alıcı ata
receiver drier alıcı kurutucu
insolvency receiver iflas alıcısı
phone receiver telefon alıcısı
av receiver av alıcısı
wireless receiver kablosuz alıcı
bankruptcy receiver iflas alıcısı
a receiver is appointed bir alıcı atandı
infrared receiver kızılötesi alıcı
sender and receiver gönderen ve alıcı
a receiver bir alıcı
receiver is appointed alıcı atandı
hitch receiver aksama alıcısı
receiver or liquidator alıcı veya tasfiye memuru
television receiver televizyon alıcısı
intended receiver amaçlanan alıcı
increase the separation between the equipment and receiver ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırmak
receiver dryer alıcı kurutucu
appointment of receiver alıcının atanması
stereo receiver stereo alıcısı
receiver and manager alıcı ve yönetici
receiver unit alıcı birimi
has a receiver appointed atanmış bir alıcısı var
lift the receiver alıcıyı kaldır
receiver sensitivity alıcı duyarlılığı
lower receiver alt alıcı