u non immigrant

u non immigrant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u non immigrant sen göçmen olmayan

u non immigrant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-immigrant visa electronic application göçmen olmayan vize elektronik uygulaması
u.s non-immigrant status göçmen olmayan statüleri
on a non-immigrant visa göçmen olmayan vize ile
non-immigrant alien students göçmen olmayan yabancı öğrenciler
j non immigrant j göçmen olmayan
non-citizen immigrant d vatandaş olmayan göçmen d
certificate of eligibility for non-immigrant status göçmen olmayan durum için uygunluk belgesi
non-immigrant visa holder göçmen olmayan vize sahibi
digital immigrant dijital göçmen
immigrant göçmen
landed immigrant indi göçmen
has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf w hiç kimse sizin adınıza göçmen dilekçesi vermiş mi?
immigrant visa petition göçmen vize dilekçesi
immigrant population göçmen nüfusu
anti-immigrant göçmen karşıtı
immigrant visa göçmen vizesi
immigrant status göçmen statüsü
immigrant background göçmen arka plan
special immigrant juvenile status özel göçmen çocuk statüsü
immigrant workers göçmen işçiler
illegal immigration reform and immigrant responsibility act yasadışı göç reformu ve göçmen sorumluluk yasası
legal immigrant yasal göçmen
immigrant petition göçmen dilekçesi
immigrant communities göçmen toplulukları
intending immigrant göçmen adayı
special immigrant juvenile özel göçmen çocuk
immigrant families göçmen aileler
immigrant labor göçmen emek
immigrant students göçmen öğrenciler
anti-immigrant sentiment göçmen karşıtı duyarlılık
immigrant community göçmen topluluğu
immigrant heritage göçmen mirası
first generation immigrant ilk nesil göçmen
immigrant rights göçmen hakları
immigrant family göçmen aile
immigrant responsibility act göçmen sorumluluk kanunu
immigrant intent göçmen niyeti
has anyone ever filed an immigrant petition daha önce hiç kimse göçmen dilekçesi verdi
immigrant children göçmen çocuklar
immigrant advocates göçmen savunucuları
immigrant-friendly göçmen dostu
family-based immigrant visa aile merkezli göçmen vizesi
immigrant visa application göçmen vize başvurusu
as an immigrant göçmen olarak
immigrant bashing göçmen bodrum
eligible immigrant status uygun göçmen statüsü
anti-immigrant parties göçmen karşıtı partiler
lawful immigrant yasal göçmen
to be an immigrant göçmen olmak
immigrant visa petition i130 göçmen vize dilekçesi i130