o infertility questions

o infertility questions teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o infertility questions o kısırlık soruları

o infertility questions terimi için benzer kelimeler ve anlamları

infertility questions kısırlık soruları
infertility kısırlık
infertility treatment kısırlık tedavisi
unexplained infertility açıklanamayan kısırlık
infertility services kısırlık hizmetleri
male factor infertility erkek faktörü kısırlığı
male infertility erkek kısırlığı
infertility care kısırlık bakımı
primary infertility birincil kısırlık
tubal infertility tüp kısırlığı
mild male factor infertility hafif erkek faktörü kısırlığı
infertility specialist kısırlık uzmanı
female infertility kadın kısırlığı
infertility issues kısırlık sorunları
tubal factor infertility boru faktörü kısırlığı
infertility testing kısırlık testi
infertility diagnosis kısırlık tanısı
infertility doctor kısırlık doktoru
her infertility onun kısırlık
soil infertility toprak kısırlığı
secondary infertility ikincil kısırlık
treatment for infertility kısırlık tedavisi
reproductive endocrinology and infertility üreme endokrinolojisi ve kısırlık
alleviation of infertility kısırlığın azaltılması
infertility being diagnosed kısırlık teşhisi konuyor
signs of infertility kısırlık belirtileri
to treat infertility kısırlığı tedavi etmek
overcoming infertility kısırlığın üstesinden gelmek
infertility solution kısırlık çözümü
contribute to male infertility erkek kısırlığına katkıda bulunmak
infertility evaluation kısırlık değerlendirmesi
the treatment of involuntary infertility istemsiz kısırlık tedavisi
voluntary infertility gönüllü kısırlık
tests for infertility kısırlık testleri
resulting in infertility kısırlığa yol açan
female factor infertility kadın faktörü kısırlığı
who are experiencing infertility kim kısırlık yaşıyor
factor infertility faktör kısırlığı
infertility evaluation and treatment kısırlık değerlendirme ve tedavisi
land infertility arazi kısırlığı
cash-for-questions için nakit sorular
fallacy of many questions birçok sorunun yanlışlığı
four questions dört soru
sub-questions alt sorular
twenty questions yirmi soru
frequently asked questions sık sorulan sorular
if you have any questions eğer sorunuz varsa
raise questions soruları arttır
ask questions sorular sor
open-ended questions açık uçlu sorular