c utilities form

c utilities form teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c utilities form c yardımcı programları formu

c utilities form terimi için benzer kelimeler ve anlamları

form for form overlay form kaplaması için form
utilities araçlar
public utilities kamu hizmetleri
water utilities su hizmetleri
electric utilities elektrik hizmetleri
utilities sector kamu sektörü
underground utilities yeraltı hizmetleri
power utilities güç araçları
energy utilities enerji hizmetleri
utilities and services kamu hizmetleri ve hizmetler
energy and utilities enerji ve kamu hizmetleri
electrical utilities elektrik hizmetleri
utilities companies kamu hizmetleri şirketleri
utilities company kamu hizmetleri şirketi
utilities industry yarar endüstrisi
utilities expenses kamu hizmetleri giderleri
services and utilities hizmetler ve yardımcı programlar
system utilities sistem yardımcı programları
rent and utilities kira ve kamu hizmetleri
software utilities yazılım araçları
site utilities site yardımcı programları
supporting utilities destek hizmetleri
public utilities commission kamu hizmetleri komisyonu
utilities services kamu hizmetleri
overhead utilities genel gider hizmetleri
utilities bill kamu hizmetleri faturası
local utilities yerel kamu hizmetleri
municipal utilities belediye hizmetleri
gas utilities gaz hizmetleri
office utilities ofis hizmetleri
buried utilities gömülü yardımcı programlar
utilities supply kamu hizmetleri
electricity utilities elektrik hizmetleri
utilities costs kamu hizmetleri maliyetleri
utilities directive yarar yönergesi
regulated utilities düzenlenmiş kamu hizmetleri
individual utilities bireysel yardımcı programlar
basic utilities temel yardımcı programlar
multi-utilities çoklu programları
investor owned utilities yatırımcıya ait kamu hizmetleri
california public utilities commission california kamu hizmetleri komisyonu
process utilities süreç yardımcı programları
industrial utilities endüstriyel kuruluşlar
plant utilities bitki hizmetleri
service utilities servis hizmetleri
construction utilities inşaat hizmetleri
other utilities diğer yardımcı programlar
public utilities board kamu hizmetleri kurulu
temporary utilities geçici yardımcı programlar
pay utilities ödeme hizmetleri