a 10-year, $10 million program

a 10-year, $10 million program teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10-year, $10 million program 10 yıllık, 10 milyon dolarlık bir program

a 10-year, $10 million program terimi için benzer kelimeler ve anlamları

million million milyon milyon
a million million bir milyon milyon
a million million times milyon milyon kere
million million times milyon milyon kez
by £41 million to £112 million 41 milyon sterlin ile 112 milyon sterlin arasında
one million million bir milyon
increase by 10 million to 30 million 10 milyon artarak 30 milyona
a million million bytes bir milyon milyon bayt
$10 million program 10 milyon dolarlık program
million more each year her yıl bir milyon daha
million per year yılda milyon
million by the end of the year yıl sonuna kadar milyon
over £512 million a year yılda 512 milyon £ 'dan fazla
three-year 1 million initiative üç yıllık 1 milyon girişim
compared with more than one million per year in the period f f döneminde yılda bir milyondan fazla olanlarla karşılaştırıldığında
million a year yılda milyon
claiming 17.1 million lives a year yılda 17.1 milyon kişinin yaşadığını iddia ediyor
jurassic 135 million year ago 135 milyon yıl önce jurassic
million year old milyon yaşında
worth some us$50 million a year. bazılarımız bize yılda 50 milyon dolar değerinde.
airport million passenger per year yıllık havaalanı milyon yolcu
63 million euros a year yılda 63 milyon euro
least 1 million a year yılda en az 1 milyon
5.5 million deaths a year yılda 5.5 milyon ölüm
signed a 10 year contract worth €29 million 29 milyon € değerinde 10 yıllık bir sözleşme imzaladı
million pounds a year yılda milyon lira
half a million women each year her yıl yarım milyon kadın
10 million year old 10 milyon yıllık
worth 1 million a year yılda 1 milyon değerinde
million a year in revenue yılda milyon kişi gelir
program year program yılı
multi-year program çok yıllı program
year program yıl programı
year-round program yıl boyunca program
extended year program genişletilmiş yıl programı
4-year degree program 4 yıllık lisans programı
three-year program üç yıllık program
2 year diploma program 2 yıllık diploma programı
full year program tam yıl programı
per program year program yılı başına
25-year program 25 yıllık program
five-year program beş yıllık program
ten year program on yıllık program
2-year university program 2 yıllık üniversite programı
2-year college program 2 yıllık üniversite programı
4-year college program 4 yıllık üniversite programı
end of the year program yıl sonu programı
multi-year assistance program çok yıllı yardım programı
a 5-year program 5 yıllık bir program
school year program okul yılı programı