u s corporation tax returns

u s corporation tax returns teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u s corporation tax returns kurumlar vergisi beyannameleri

u s corporation tax returns terimi için benzer kelimeler ve anlamları

e. corporation tax returns e. kurumlar vergisi beyannameleri
c-corporation s- corporation c-şirket s-şirket
file tax returns dosya vergi iadeleri
filing tax returns dosyalama vergi beyannamesi
file income tax returns gelir vergisi beyannamesi
filed tax returns dosyalanmış vergi beyannamesi
business tax returns işletme vergisi beyannameleri
payroll tax returns bordro vergisi beyannameleri
material tax returns maddi vergi beyannamesi
property tax returns emlak vergisi beyannameleri
filing of tax returns vergi beyannamelerinin doldurulması
federal and state tax returns federal ve eyalet vergi iadeleri
tax returns due vergi iadesi
employment tax returns istihdam vergisi beyannameleri
federal and state income tax returns federal ve eyalet gelir vergisi beyannameleri
submission of tax returns vergi beyannamelerinin teslimi
use tax returns vergi beyannamesi kullan
information tax returns bilgi vergisi beyannameleri
preparation of tax returns vergi beyannamelerinin hazırlanması
net worth tax returns net vergi beyannamesi
timely submission of tax returns vergi beyannamelerinin zamanında sunulması
estimated tax returns tahmini vergi beyannamesi
has filed tax returns vergi beyannamesi verdi
tax returns filed vergi beyannamesi verildi
files tax returns dosyalar vergi iadesi
completion of tax returns vergi beyannamelerinin tamamlanması
filing separate tax returns ayrı vergi beyannamesi vermek
tax returns and statements vergi beyannamesi ve beyanları
preparing tax returns vergi beyannamesi hazırlamak
federal corporate tax returns federal kurumlar vergisi beyannameleri
pricing tax returns. fiyatlandırma vergisi beyannameleri.
files income tax returns gelir vergisi beyannamesi dosyaları
file joint income tax returns ortak gelir vergisi beyannamesi
own tax returns kendi vergi beyannamesi
tax returns declarations vergi beyannameleri
self-assessments tax returns öz değerlendirmeler vergi beyannamesi
lodge your tax returns vergi beyannamelerini yatırmak
until the returns submitted are audited by the tax gönderilen iadeler vergi tarafından denetleninceye kadar
purchases tax returns alımlar vergi beyannamesi
file gift tax returns hediye çeki vergi iadesi
file 2010 tax returns 2010 vergi iadesi dosyası
x. filing of tax returns x. vergi beyannamelerinin doldurulması
present tax returns şimdiki vergi iadeleri
statistical tax returns istatistiksel vergi beyannamesi
income tax returns filed gelir vergisi beyannamesi
a copy of tax returns vergi beyannamelerinin bir kopyası
of tax returns vergi beyannamesi
jointly filed tax returns müşterek dosyalanmış vergi beyannamesi
filling of tax returns vergi beyannamelerinin doldurulması
canadian income tax returns kanada gelir vergisi beyannamesi