t in administering

t in administering teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t in administering t yönetmede

t in administering terimi için benzer kelimeler ve anlamları

administering burada tatbik
administering agency idare ajansı
institution administering studies kurum yönetimi çalışmaları
administering studies çalışmaları yürütmek
administering medication ilaç yönetimi
administering oaths yeminleri yönetmek
by administering yöneterek
in administering yönetmede
administering justice adaleti idare etmek
administering authority idare makamı
responsible for administering yönetmekten sorumlu
assist in administering yönetime yardımcı olmak
administering power güç yönetimi
administering institution yönetim kurumu
when administering yönetirken
administering first aid ilk yardımın yönetimi
in the course of administering uygulama sırasında
administering tests testleri yönetme
for administering yönetmek için
administering treatment tedavi uygulanması
administering the survey anketi yönetmek
administering care bakımı uygulamak
administering orally oral yoldan uygulama
administering compensation tazminat verilmesi
administering projects projeleri yönetmek
course of administering uygulama kursu
administering legislation mevzuatın yönetimi
administering a survey anket yapmak
for the purpose of administering yönetmek amacıyla
administering poison zehir yönetimi
administering proceedings işlemlerin yürütülmesi
administering health sağlığı yönetmek
self-administering kendini burada tatbik
administering grants hibeleri yönetmek
administering elections seçimlerin yapılması
managing and administering yönetmek ve yönetmek
administering this act bu kanunu yönetmek
in administering justice adalet idaresinde
charged with administering yönetmekle görevli
administering of oaths yemin verilmesi
administering a estate emlak yönetimi
administering language dili yönetmek
purpose of administering yönetim amacı
administering the death penalty ölüm cezasının verilmesi
administering assessments değerlendirmeleri yönetmek
administering finances mali idare
cost in administering yönetimde maliyet
will be administering yönetecek
administering medication to patients hastalara ilaç verilmesi
administering claims iddiaları yönetmek