x-cross pattern

x-cross pattern teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-cross pattern x-cross modeli

x-cross pattern terimi için benzer kelimeler ve anlamları

criss-cross pattern çapraz desen
cross pattern çapraz desen
cross hatch pattern çapraz tarama düzeni
cross bolt tightening pattern çapraz cıvata sıkma deseni
in a criss-cross pattern çapraz desende
cris-cross pattern çapraz desen
a cross hatch-pattern çapraz tarama düzeni
in cross pattern çapraz desende
evenly in a cross pattern çapraz düzende eşit olarak
circular cross cross section dairesel enine kesit
behavior pattern davranış şekli
culture pattern kültür kalıbı
diffraction pattern kırınım deseni
dolly varden pattern dolly varden desen
doublet pattern çiftli desen
fiddle pattern keman deseni
fixed action pattern sabit eylem kalıbı
holding pattern desen tutma
interference pattern girişim paterni
intonation pattern tonlama deseni
king's pattern kralın kalıbı
male pattern baldness erkek tipi kellik
old english pattern eski ingilizce desen
pass pattern geçiş deseni
pattern desen
pattern bargaining model pazarlığı
pattern bombing patlatma paterni
pattern practice örnek uygulama
pattern recognition desen tanıma
pattern sensitive epilepsy desene duyarlı epilepsi
pattern-drill desen-matkap
radiation pattern radyasyon kalıbı
speckle pattern çil deseni
test pattern test deseni
traffic pattern trafik düzeni
willow pattern söğüt deseni
queen's pattern kraliçenin düzeni
grid pattern ızgara deseni
tread pattern sırt deseni
shift pattern vardiya modeli
spray pattern püskürtme şekli
pattern matching desen eşleştirme
hole pattern delik deseni
work pattern iş kalıbı
flow pattern akış şekli
fact pattern gerçek örüntü
speech pattern konuşma şekli
bolt pattern cıvata kalıbı
diamond pattern elmas deseni
growth pattern büyüme düzeni