n exists in the context

n exists in the context teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n exists in the context n bağlamında var

n exists in the context terimi için benzer kelimeler ve anlamları

exists in the context bağlamda var
context in the context of its business iş bağlamında bağlam
from context to context bağlamdan içeriğe
exists var
username already exists kullanıcı adı zaten var
already exists zaten var
it exists var
no longer exists artık yok
user already exists kullanıcı zaten var
file already exists dosya zaten mevcut
still exists hala var
there already exists zaten var
email already exists bu e-posta zaten var
if it exists eğer varsa
as it exists olduğu gibi
if there exists eğer varsa
that exists varolan
as it currently exists şu anda olduğu gibi
where it exists bulunduğu yer
if one exists eğer varsa
exists for için var
it still exists hala var
where one exists biri var mı
exists at all hiç var
there still exists hala var
evidence exists kanıt var
exists that var olan
validly exists geçerli olarak var
potential exists potansiyel var
also exists ayrıca var
there exists the possibility olasılık var
god exists tanrı vardır
as presently exists şu anda olduğu gibi
that still exists bu hala var
still exists today bugün hala var
as it now exists şimdi olduğu gibi
this email already exists bu e-posta zaten var
barely exists zar zor var
when it exists var olduğunda
fire exists ateş var
reality no longer exists gerçeklik artık yok
really exists gerçekten var
exists everywhere her yerde var
if it even exists eğer varsa
whether it exists var olup olmadığını
the company exists şirket var
whatever exists her ne varsa
account already exists bu hesap zaten mevcut
little evidence exists çok az kanıt var
it already exists zaten var