v-i characteristic

v-i characteristic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-i characteristic v-i karakteristiği

v-i characteristic terimi için benzer kelimeler ve anlamları

acquired characteristic kazanılmış karakteristik
characteristic karakteristik
characteristic curve karakteristik eğri
characteristic equation karakteristik denklem
characteristic function karakteristik fonksiyon
characteristic polynomial karakteristik polinom
characteristic root karakteristik kök
characteristic vector karakteristik vektör
characteristic velocity karakteristik hız
characteristic x-ray karakteristik röntgen
non-characteristic karakteristik olmayan
primary sex characteristic birincil cinsiyet özelliği
secondary sex characteristic ikincil cinsiyet özelliği
secondary sexual characteristic ikincil cinsel özellik
transfer characteristic aktarım özelliği
defining characteristic karakteristik tanımlama
characteristic features karakteristik özellikler
receiver operating characteristic alıcı işletim karakteristiği
protected characteristic korunan karakteristik
toxicity characteristic leaching procedure toksisite karakteristik liç prosedürü
characteristic values karakteristik değerler
characteristic impedance karakteristik empedans
characteristic for karakteristik
is characteristic of karakteristiği
characteristic data karakteristik veri
characteristic performance karakteristik performans
inspection characteristic muayene özelliği
characteristic diagram karakteristik diyagram
characteristic waste karakteristik atık
are characteristic karakteristik
response characteristic tepki özelliği
characteristic odor karakteristik koku
characteristic strength karakteristik dayanım
characteristic pattern karakteristik desen
frequency characteristic frekans karakteristiği
characteristic traits karakteristik özellikler
characteristic facial features karakteristik yüz özellikleri
receiver operating characteristic curve alıcı işletme karakteristik eğrisi
characteristic way karakteristik yol
master inspection characteristic ana denetim özelliği
characteristic smell karakteristik koku
valve characteristic kapak karakteristiği
the one characteristic tek karakteristik
characteristic number karakteristik sayı
operating characteristic curve çalışma karakteristiği eğrisi
characteristic dimension karakteristik boyut
characteristic value assignment karakteristik değer tahsisi
characteristic valuation karakteristik değerleme
characteristic frequency karakteristik frekans
very characteristic çok karakteristik