g-5 countries

g-5 countries teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-5 countries g-5 ülkeleri

g-5 countries terimi için benzer kelimeler ve anlamları

developing countries and countries in transition gelişmekte olan ülkeler ve geçiş halindeki ülkeler
least developed countries, landlocked developing countries en az gelişmiş ülkeler, karadaki gelişmekte olan ülkeler
developed countries developing countries gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeler
rich countries poor countries zengin ülkeler fakir ülkeler
countries ülkeler
organization of petroleum exporting countries petrol ihraç eden ülkeler organizasyonu
the low countries düşük ülkeler
developing countries gelişmekte olan ülkeler
developed countries gelişmiş ülkeler
across countries ülkeler arası
third countries üçüncü dünya ülkeleri
partner countries ortak ülkeler
least developed countries az gelişmiş ülkeler
emerging countries gelişen ülkeler
western countries batı ülkeleri
member countries üye ülkeler
host countries ev sahibi ülkeler
low income countries düşük gelirli ülkeler
foreign countries yabancı ülkeler
middle income countries orta gelirli ülkeler
neighbouring countries komşu ülkeler
cis countries bdt ülkeleri
individual countries tek tek ülkeler
target countries hedef ülkeler
home countries ana ülkeler
core countries çekirdek ülkeler
bric countries bric ülkeler
oecd countries oecd ülkeleri
donor countries donör ülkeler
high income countries yüksek gelirli ülkeler
civil law countries medeni hukuk ülkeleri
spanish speaking countries ispanyolca konusan ulkeler
latin american countries latin amerikan ülkeleri
european countries avrupa ülkeleri
many countries bir çok ülke
neighboring countries komşu ülkeler
selected countries seçilen ülkeler
major countries büyük ülkeler
focus countries odak ülkeler
gcc countries gcc ülkeleri
common law countries ortak hukuk ülkeleri
english speaking countries ingilizce konuşan ülkeler
less developed countries az gelişmiş ülkeler
other countries diğer ülkeler
targeted countries hedef ülkeler
industrialized countries sanayileşmiş ülkeler
commonwealth countries topluluk ülkeleri
embargoed countries ambargolu ülkeler
rich countries zengin ülkeler
countries and nationalities ülkeler ve milliyetler