carnegie unit

carnegie unit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
carnegie unit carnegie ünitesi

carnegie unit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

andrew carnegie andrew carnegie
carnegie carnegie
carnegie hall carnegie hall
carnegie, andrew carnegie, andrew
carnegie, dale carnegie, dale
carnegie endowment carnegie bağış
carnegie mellon university carnegie mellon üniversitesi
carnegie endowment for international peace uluslararası barış için carnegie bağış
carnegie foundation carnegie vakfı
carnegie foundation for the advancement of teaching öğretimin ilerlemesi için carnegie vakfı
carnegie corporation of new york new york carnegie şirketi
carnegie museum of art carnegie sanat müzesi
carnegie institution for science carnegie bilim kurumu
carnegie institution carnegie kurumu
carnegie-mellon carnegie-mellon
carnegie research university carnegie araştırma üniversitesi
carnegie's institution of washington carnegie'nin washington kurumu
carnegie group carnegie grubu
the carnegie hall in new york 2013 new york 2013'te carnegie salonu
carnegie airborne observatory carnegie havadan gözlemevi
carnegie moscow center carnegie moskova merkezi
carnegie institution department of global ecology carnegie kurum küresel ekoloji bölümü
carnegie institution of washington washington carnegie kurumu
carnegie library carnegie kütüphanesi
the carnegie hall in new york new york'ta carnegie salonu
the carnegie endowment for international peace in washington washington'da uluslararası barış için carnegie bağış
on a unit by unit basis birim bazında birim bazında
unit by unit basis birim bazında birim
from unit to unit üniteden üniteye
a unit-by-unit basis birim bazda
absolute unit mutlak birim
antigen unit antijen ünitesi
antitoxin unit antitoksin birimi
arithmetic/logic unit aritmetik mantık birimi
armed response unit silahlı müdahale birimi
astronomical unit astronomik birimi
atomic mass unit atomik kütle birimi
atomic unit of length atom uzunluğu
audio response unit ses yanıt birimi
auxiliary power unit yardımcı güç ünitesi
bargaining unit pazarlık birimi
base unit ana ünite
bethesda unit bethesda birimi
board of trade unit ticaret kurulu
bodansky unit bodansky birimi
british thermal unit ingiliz ısı birimi
central processing unit merkezi işlem birimi
complement unit tamamlayıcı birim
control unit kontrol ünitesi
coronary care unit koroner bakım ünitesi