o limiting conditions

o limiting conditions teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o limiting conditions o sınırlayıcı koşullar

o limiting conditions terimi için benzer kelimeler ve anlamları

limiting conditions sınırlayıcı koşullar
anterior limiting ring ön sınırlayıcı halka
limiting sınırlayıcı
limiting adjective sınırlayıcı sıfat
limiting factor sınırlayıcı faktör
limiting layer of cornea kornea sınırlayıcı tabakası
posterior limiting ring arka sınır halkası
self-limiting kendi kendini sınırlayan
without limiting the foregoing yukarıda belirtilenleri sınırlamadan
without limiting the generality of the foregoing yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamadan
without limiting sınırsız
rate-limiting oran-sınırlayıcı
without limiting the generality genelliği sınırlamaksızın
current limiting akım sınırlayıcı
dose-limiting doz sınırlayıcı
torque limiting tork sınırlayıcı
limiting value sınır değer
rate-limiting step hız sınırlayıcı adım
by limiting sınırlayarak
limiting beliefs sınırlayıcı inançlar
dose-limiting toxicity doz sınırlayıcı toksisite
limiting case sınırlayıcı dava
is limiting sınırlıyor
life-limiting hayat sınırlayıcı
including but not limiting sınırlayıcı olmamakla birlikte
limiting device sınırlayıcı cihaz
without limiting any of the foregoing yukarıda belirtilenlerin hiçbirini sınırlamadan
limiting effect sınırlayıcı etki
current limiting resistor akım sınırlama direnci
pressure limiting valve basınç sınırlama valfı
limiting the foregoing yukarıda belirtilenleri sınırlandırmak
dose limiting toxicities doz sınırlayıcı toksisiteler
life-limiting illness hayatı sınırlayan hastalık
without limiting other remedies diğer çareleri sınırlamadan
limiting nutrients sınırlayıcı besin
limiting the generality of the foregoing yukarıdakilerin genelliğini sınırlamak
limiting oxygen index sınırlayıcı oksijen indeksi
beam limiting device ışın sınırlama cihazı
limiting charge sınırlayıcı ücret
limiting oxygen concentration sınırlayıcı oksijen konsantrasyonu
limiting dilution sınırlı seyreltme
without limiting any other remedies başka çareleri sınırlamadan
further limiting daha da sınırlayıcı
rate limiting enzyme hız sınırlayıcı enzim
current limiting fuse akım sınırlama sigortası
limiting resources kaynakları sınırlamak
a limiting factor sınırlayıcı bir faktör
thereby limiting böylece sınırlayıcı
limiting speed sınırlayıcı hız
including without limiting sınırlayıcı olmadan