g the tax

g the tax teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g the tax g vergi

g the tax terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tax evasion and tax avoidance vergi kaçakçılığı ve vergi kaçınma
deferred tax assets and liabilities are measured at the tax ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri vergide ölçülür.
too much tax kills tax çok fazla vergi vergi öldürür
tax losses and tax credits vergi zararları ve vergi indirimleri
tax relief and tax credits vergi indirimi ve vergi indirimi
tax rates and tax laws vergi oranları ve vergi kanunları
income tax tax withholding gelir vergisi stopajı
value added tax or turnover tax katma değer vergisi veya ciro vergisi
pre-tax after-tax vergi öncesi vergi sonrası
sales tax, use tax satış vergisi, kullanım vergisi
using the tax rates and tax laws vergi oranlarını ve vergi kanunlarını kullanma
tax loss carryforwards, the tax losses result from vergi zararı, vergi zararları
income tax and wealth tax gelir vergisi ve servet vergisi
is not tax deductible for federal income tax purposes federal gelir vergisi amaçları için vergiden düşülemez
tax liability-deferred tax vergi borcu ertelenmiş vergi
tax expense tax income is the aggregate amount included in vergi gideri vergi geliri, meblağdaki toplam tutardır.
pre-tax or tax-deductible vergi öncesi veya vergiden düşülebilir
on a pre-tax or after-tax basis vergi öncesi veya vergi sonrası bazında
companies can offset input tax against output tax şirketler girdi vergisini çıktı vergisine karşı mahsup edebilir
inheritance tax, capital transfer tax, miras vergisi, sermaye transfer vergisi,
corporate profit tax tax kurumlar vergisi vergisi
authorities, using the tax rates and tax laws yetkililer, vergi oranlarını ve vergi kanunlarını kullanarak
ad valorem tax reklam vergisi
added-value tax katma değer vergisi
advance corporation tax kurumlar vergisi
amusement tax eğlence vergisi
betterment tax iyileştirme vergisi
border tax sınır vergisi
cabaret tax kabare vergisi
capital gains tax sermaye kazancı vergisi
capital transfer tax sermaye transferi vergisi
carbon tax karbon vergisi
commuter tax banliyö vergisi
consumption tax tüketim vergisi
contingency tax acil durum vergisi
corporation tax kurumlar vergisi
council tax belediye vergisi
death tax ölüm vergisi
direct tax doğrudan vergi
estate tax emlak vergisi
excess-profits tax aşırı kazanç vergisi
excise tax ötv
exit tax çıkış vergisi
fat tax yağ vergisi
flat tax sabit vergi
head tax ana vergi
hidden tax gizli vergi
income tax gelir vergisi
indirect tax dolaylı vergi
inheritance tax veraset vergisi