x where appropriate

x where appropriate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x where appropriate x uygun olan yerlerde

x where appropriate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

appropriate uygun
as appropriate uygun
where appropriate uygun olduğunda
if appropriate eğer uygunsa
when appropriate uygun olduğunda
age appropriate yaşa uygun
delete as appropriate uygun şekilde sil
deemed appropriate uygun görülen
appropriate for için uygun
as deemed appropriate uygun görüldüğü şekilde
take appropriate action uygun işlemi yap
appropriate action uygun eylem
developmentally appropriate gelişimsel olarak uygun
deem appropriate uygun görür
it is appropriate uygundur
appropriate authority uygun otorite
culturally appropriate kültürel olarak uygun
appropriate authorities uygun makamlar
is appropriate uygun
appropriate time uygun zaman
as appropriate for için uygun
appropriate person uygun kişi
if deemed appropriate uygun görülürse
appropriate adult uygun yetişkin
wherever appropriate uygun olan her yerde
whenever appropriate uygun olduğunda
most appropriate en uygun
nationally appropriate mitigation actions ulusal olarak uygun azaltma eylemleri
deems appropriate uygun görüyor
and where appropriate ve uygun olan yerlerde
in appropriate cases uygun durumlarda
at the appropriate time uygun zamanda
may be appropriate uygun olabilir
appropriate course of action uygun hareket tarzı
appropriate arrangements uygun düzenlemeler
appropriate measures uygun önlemler
at appropriate intervals uygun aralıklarla
appropriate information uygun bilgi
appropriate remedy uygun ilaç
appropriate engineering controls uygun mühendislik kontrolleri
more appropriate daha uygun
appropriate documentation uygun belgeler
not appropriate uygun değil
appropriate personnel uygun personel
to the extent appropriate uygun ölçüde
it may be appropriate uygun olabilir
appropriate safeguards uygun önlemler
appropriate use uygun kullanım
appropriate level uygun seviye
appropriate technology uygun teknoloji